Název: Evropská identita a evropský integrační proces
Další názvy: European Identity and the Process of European Integration
Autoři: Trávníček, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7840
Klíčová slova: identita;loajalita;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: identity;loyalty;integration
Abstrakt: Ve své práci jsem se zabýval evropskou identitou a její rolí v evropském integračním procesu a jako hlavní hypotézu jsem si stanovil tento předpoklad: 1) V současné době je v rámci EU značný rozdíl v úrovni akceptace evropské identity politickou elitou a masou. Vedlejší hypotézy své práce jsem stanovil takto: 2a) ?Deficit demokracie v EU" je hlavním původcem rozevření nůžek identit. 2b) Víceúrovňové vládnutí v EU není principielně slučitelné s podstatou identity jedince i společnosti. Nejdříve jsem si vymezil pojem identita, hlavně pak v intencích sociologie a politologie. Díky tomu jsem narazil i na loajalitu, která se jeví jako nezbytná veličina k tomu, aby jedinec byl ochoten aktivně svoji identitu uplatňoval. Došel jsem k tomu, že loajalitu lze popsat jako intenzitu přítomnosti identity, tedy loajalita je dynamická složka, kdyžto identita je statická složka pocitu sounáležitosti v rámci sociálního konstruktu. Poté jsem se zabýval tím, jak moc je identita/loajalita nutnou podmínkou vzniku sociálního a právního konstruktu a došel k tomu, že je nutná k vytvoření státu a dobrovolnému podřízení se autoritě. Dále jsem v krátkém historickém exkurzu rozebral snahy o integraci v Evropě od hlubokého středověku až do současnosti. Výsledkem bylo zjištění, že integrační snahy zde existují již dlouho. Jenže identita jedince byla vždy vázána k panovníkovi a později k regionální identitě, která později ideologií nacionalismu přešla do národní identity a pak státního občanství. Jelikož nikdo z panovníků nedokázal dlouhodobě ovládnout celý prostor, docházelo vždy ke vzájemným vymezováním regionálních identit a díky tomu nebyly v Evropě historické podmínky pro vznik jednotné identity příhodné. Na konci práce jsem nastínil možné vývoje integračního procesu na evropském kontinentě v souvislostech z předešlého vycházejících a snažil se o vytvoření určitého vědomí souvislostí.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor work, I deal with the European identity and its role in the European integration process and I set as the main hypothesis this premise: Currently within the EU there is a significant difference in the level of acceptance of European identity amongst political elite and masses. Secondary hypotheses of my work I provided as follows: a) "The democratic deficit in the EU" is the main cause of opening identity scissors. b) Multilevel governance in the EU is not in principle compatible with the essence of an individual's and society´s identity. Firstly I defined the concept of identity, mainly in terms of sociology and political science. Thanks to this, I stumbled on loyalty, which seems to be necessary value to an individual was willing to actively apply his/her identity. I came to that loyalty can be described as the intensity of the presence of identity, so it is a dynamic component, wherewith identity is a static component of a sense of belonging within the social construct. Afterwards, I looked at how much identity / loyalty is necessary condition to build up a social and legal construct and concluded that it is necessary condition to create a state and voluntary submission to authority. Then in a short historical excursus I analyzed the integration efforts in Europe from the deep middle ages to the present and some points of view about possible ways of continuance. I found that integration efforts have been around for a long time. Yet the identity of the individual has always been tied to the sovereign, and later to regional identity, which later passed into national identity thanks to the ideology of nationalism, and still later into the state of citizenship. Because none of the rulers have been able to dominate the whole area for enough long time and there has been always a mutual defining regional identities against each other, thus there were bad historical conditions to create a common European identity. At the end of the work I answered the hypotheses as follows: Yes - there is now a strongly opened identity scissors between masses and elites in Europe. No - "democratic deficit" in itself is not the main reason for opened identity scissors. No - multilevel governance is compatible with the nature of individual´s and community´s identity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Travnicek - BP 2013, Evropska identita a evropsky integracni proces.pdfPlný text práce355,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Travnicek_VED_Politologie.docPosudek vedoucího práce53 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Travnicek_opo_BP_POL.pdfPosudek oponenta práce171,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tomas Travnicek.pdfPrůběh obhajoby práce286,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.