Název: Podkarpatská Rus jako periferie Československa
Další názvy: Carpathian Ruthenia as a periphery of Czechoslovakia
Autoři: Šabková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Šanc, David
Oponent: Ženíšek, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7869
Klíčová slova: Stein Rokkan;teorie centrum a periferie;Podkarpatská Rus;Československo;Tomáš Garrigue Masaryk;Grigorij Žatkovič;veřejná správa Podkarpatska;ekonomická situace Československa;rusínské symboly
Klíčová slova v dalším jazyce: Stein Rokkan;theory centre and periphery;Carpathian Ruthenia;Czechoslovakia;Tomáš Garrigue Masaryk;Grigorij Žatkovič;administration of Carpathian Ruthenia;economic issue of Czechoslovakia;ruthenian symbols
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo pomocí Rokkanovy teorie centrum a periferie rekognoskovat vztahy uvnitř tehdejšího Československa. Dle Rokkanovy teorie centrum a periferie jsem identifikovala čs. centrum a čs. periferii. Jako centrum jsem zvolila Čechy a jako periferie Podkarpatskou Rus. Poté jsem analyzovala vztahy mezi Čechy a Podkarpatskou Rusí, abych vyhodnotila její politické, ekonomické a kulturní postavení v rámci Československa. V kontextu těchto aspektů jsem analyzovala výhodnost či nevýhodnost připojení Podkarpatska k ČSR. Dle teorie centrum a periferie jsem se zaměřila na 3 složky vztahů probíhající mezi nimi. Tyto tři složky obsahují vojensko-administrativní složku vztahů, ve které jsem se zabývala veřejnou správou a vnitřním uspořádáním Podkarpatské Rusi. Druhou složku vztahů tvoří ekonomická otázka, kde jsem se soustředila na hospodářskou situaci tehdejšího Československa a Podkarpatské Rusi. Třetí složku vztahů reprezentuje kulturní aspekt, který obsahuje problematiku rusínského jazyka a školství. Po analýze zjištěných údajů jsem vyhodnotila, že z tohoto spojení profitovaly obě země. Čs. centrum, tedy Čechy, se snažily udržet PR v pozici politické periferie, ale v ekonomické a kulturní oblasti vedly liberální politiku, kdy se centrum snažilo postavení PR zlepšit a alespoň částečně vymanit z periferní pozice.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the present thesis was to use Rokkanov?s theory ?center and periphery? to explore relationships within Czechoslovakia. According to Rokkanov?s theory ?center and periphery? I identified Bohemia as Czechoslovakian center and Carpathian Ruthenia as Czechoslovakian periphery. Then I analyzed the relations between Czechs and Carpathian Ruthenia to assess the political, economic and cultural status within Czechoslovakia. In the context of these aspects, I analyzed the advantages and disadvantages of the affiliation of the Carpathian Ruthenia to Czechoslovakia. According to the theory ?center and periphery? I focused on three components of the ongoing relationship between them. These three components include military and administrative relationship in which I focused on public administration and internal arrangement of the Carpathian Ruthenia. The second component are economic issues, in which I focused on the economic situation in Czechoslovakia and Carpathian Ruthenia. The third component represents the cultural aspect, which includes the issue of Ruthenian language and their system of education. After analyzing the collected data, I assessed that the affiliation benefited both countries. Czechoslovakian center - Bohemia, tried to keep Carpathian Ruthenia in a position of political periphery, but in the economic and cultural spheres they led liberal politics, in which the center tried to improve the position of Carpathian Ruthenia and at least partially emancipate from the peripheral position.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michala Sabkova - PR jako periferie Cs..pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sabkova-VED-MV-VES.docxPosudek vedoucího práce39,77 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
SABKOVA_OP_MZ-VES.docxPosudek oponenta práce44,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Michaela Sabkova.pdfPrůběh obhajoby práce275,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.