Název: Problémy právní úpravy tzv. baby-boxů
Další názvy: Legislation Problems Relating to Baby Hatches
Autoři: Dvořáková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7959
Klíčová slova: baby-box;nezletilé dítě;právo dítěte;rodič;rodičovská zodpovědnost;vyživovací povinnost;osvojení;odpovědnost;ochrana osobnosti;únos;trestný čin
Klíčová slova v dalším jazyce: baby hatch;minor child;right of a child;parent;parental responsibility;maintenance obligations;adoption;responsibility;protection of personality;abduction;crime
Abstrakt: Diplomová práce má poskytnout čtenáři přehled těch nejzávažnějších problémů právní úpravy s baby-boxy. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola se věnuje základním pojmům, které provází celou diplomovou práci. V druhé kapitole definuji vybraná základní práva dětí, jež jsou využíváním baby-boxů porušována. Zbytek diplomové práce se již věnuje konkrétním právním problémům, a to jak v oblasti práva soukromého, tak veřejného. Převážná část práce poskytuje srovnání současné právní úpravy a právní úpravy platného nového občanského zákoníku, který teprve nabude účinnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is intended to provide the reader an overview of the most serious problems of legislation that covers the Baby hatches. The work is divided into five chapters. The first chapter deals with basic concepts, that are present in the whole degree work. The second chapter presents a selection of fundamental children?s rights that are violated by the use of the Baby hatches. The rest of the thesis has been devoted to the specific legal problems, both in the area of private law and public law. Most of the work provides a comparison of current legislation and the legislation of the valid new Civil Code, that will comes into effect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dvorakova_Veronika_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Dvorakova.pdfPosudek vedoucího práce925,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Dvorakova.pdfPosudek oponenta práce998,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Dvorakova.pdfPrůběh obhajoby práce276,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7959

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.