Název: Komparace řízení před soudem prvního stupně z pohledu účastníka v České republice a ve Francii
Další názvy: Comparison of the legal proceedings before the Court of First Instance from the perspective of an appearer in the Czech Republic and France
Autoři: Hlaváčková, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Opatrná, Milena
Oponent: Kapitánová, Blanka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7971
Klíčová slova: Francie;Česká republika;občanský soudní řád;nouveau code de procédure civile;tribunal de grande instance;komparace občanskoprávního řízení;soustava soudů;účastníci řízení;poučovací povinnost;zásada kontradikce;zásada přímosti a ústnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: France;Czech republic;civil procedure code;nouveau code de procédure civile;tribunal de grande instance;comparison of party in civil matters;judicial system;appearers of legal proceedings;obligation to advise;tenet of contradiction;tenet of oral and straightness
Abstrakt: Diplomová práce porovnává civilní soudní řízení před soudem prvního stupně v České republice a Tribunal de grande instance ve Francii, jejich klady, zápory a hlavní rozdíly; je členěna do jednotlivých kapitol zahrnujících počátky civilního procesu, jeho průběh a způsoby ukončení. Práce se věnuje popisu řízení před soudy prvého stupně. Samostatné kapitoly průběžně srovnávají instituty řízení v České republice a ve Francii a jejich jednotlivé aspekty. Oba kodexy civilního práva jsou jinak členěny, z toho důvodu není obsah práce členěn systematicky dle občanského soudního řádu, ale je přizpůsoben, aby byl srovnatelný pro obě úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compares civil rules of procedure before the court of first instance in the Czech Republic and the Tribunal de grande instance in France, their positives and negatives and the main differences; it is divided into chapters covering the beginnings of civil procedure, its progress and method of termination. The thesis is dedicated to the description of the rules of procedure before the courts of first instance. Separate chapters continuously compare institutes of rules of procedure in the Czech Republic and France and their individual aspects. Both Codes of civil law are structured differently, so the content is not divide systematically, according to the Civil Procedure Code, but is adapted to be comparable for both adjustments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPO) / Theses (DLC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KOMPARACE RIZENI PRED SOUDEM PRVNIHO STUPNE Z POHLEDU UCASTNIKA V CESKE REPUBLICE A VE FRANCII.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hlavackova.pdfPosudek vedoucího práce707,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hlavackova.pdfPosudek oponenta práce662,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hlavackova.pdfPrůběh obhajoby práce274,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.