Název: Směnečné řízení
Další názvy: Promissory note proceedings
Autoři: Klouzek, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Rabanová, Helena
Oponent: Wolfová, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7980
Klíčová slova: směnka;směnečné řízení;směnečný platební rozkaz;námitky;námitkové řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: Promissory note;Promissory note proceedings;promissory note payment order;objections;objections proceedings
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je platná právní úprava směnečného řízení v České republice. Zkrácené směnečné řízení je zvláštním druhem rozkazního řízení, ve kterém lze dospět k rychlému vydání meritorního rozhodnutí ohledné nároku z titulu směnečné listiny. Na výslovný návrh žalobce, který předloží originál směnky, o jejíž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá soud směnečný platební rozkaz, ve kterém uloží žalovanému, aby ve lhůtě 8 dnů zaplatil požadovanou částku spolu s náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, ve kterých musí uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Řádným podáním námitek se odkládá právní moc vydaného směnečného platebního rozkazu a etapa zkráceného směnečného řízení přechází do stádia námitkového řízení, v němž bude rozhodováno formou rozsudku o námitkách, které žalovaný podal proti směnečnému platebnímu rozkazu. Výsledkem řízení o námitkách bude rozsudek, kterým se vydaný směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti nebo se jím zrušuje.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject matter of this diploma thesis is valid legal regulation of promissory note proceedings in the Czech Republic. The summary promissory note proceedings is a special type of proceedings by which one can enforce promissory note related claims rather quickly, because the court ruling is usually issued much faster than in other types of proceedings. If the plaintiff files a complaint and encloses a promissory note that seems to be genuine (and possibly other documents needed to enforce a claim), the court shall issue a promissory note payment order, in which it shall order the debtor to satisfy the claim or raise relevant objections against it, all within the period of eight days since the delivery of the order. The duly raised objections suspend the legal force of the issued promissory note payment order and the summary promissory note proceedings are converted into the objections proceedings, in which a judgment is passed on the objections raised against the payment order. This judgement either upholds the payment order or it annuls it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ales Klouzek, Smenecne rizeni, 2013.pdfPlný text práce834,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Klouzek.pdfPosudek vedoucího práce792,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Klouzek.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Klouzek.pdfPrůběh obhajoby práce284,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7980

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.