Title: Vypořádání společného jmění manželů
Other Titles: The settlement of common marital property
Authors: Komínková, Tereza
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Spurný, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7983
Keywords: společné jmění manželů;bezpodílové spoluvlastnictví manželů;manželství;rozvod;vypořádání;domněnka vypořádání;zásady vypořádání;zápočty;výlučné jmění;závazky
Keywords in different language: common property of spouses;equal ownership of spouses;marriage;divorce;dissolution;pressumption of settlement;principles of settlement;bankruptcy;exclusive property;housing of spouses
Abstract: V diplomové práci bylo komplexně pojednáno o historickém vývoji společného jmění manželů. Bylo charakterizováno co je předmětem společného jmění manželů. Dále bylo popsáno jaké konkrétní položky mohou předmět společného jmění manželů tvořit. V práci bylo také vysvětleno jakými způsoby lze tuto masu majetku vypořádat po zániku manželství, resp. po zániku společného jmění manželů. Cílem tedy bylo detailně popsat jednotlivé položky, které do společného jmění manželů náleží, jako věci, práva a závazky, které za trvání manželství manželé nabyli do jejich společného jmění manželů, a které je nutné po zániku společného jmění manželů vypořádat. Dalším cílem pak bylo detailně vysvětlit způsoby vypořádání, které právní řád České republiky umožňuje a detailně je rozebrat.
Abstract in different language: In this thesis, was comprehensively discussed the historical development of joint property of spouses. It was characterized what is the subject of marital property. It was also described what specific items may be in property of spouses. In this thesis was also explained how can we cope the property of spouses after the end of marriage, respectively after the end of marital property. The goal this thesis was to describe in detail each items which belongs in the common property of the spouses, as assets, rights and obligations which marriage couple took in their joint marital property, which is required to cope after the end of marital property. Another goal was to explain in detail ways of settlement, which the legal order of the Czech Republic provides detail and analyze them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOMI_NKOVA_ DP 2013.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kominkova.pdfPosudek vedoucího práce778,11 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kominkova.pdfPosudek oponenta práce785,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kominkova.pdfPrůběh obhajoby práce284,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.