Název: Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
Další názvy: Enforcement of industrial property rights
Autoři: Čejková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Hák, Jan
Oponent: Žikovská, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7988
Klíčová slova: duševní vlastnictví;průmyslové vlastnictví;patent;evropský patent;evropský patent s jednotným účinkem;průmyslový vzor Společenství;ochranná známka Společenství.
Klíčová slova v dalším jazyce: intellectual property;industrial property;patent;european patent;european patent with unitary effect;community design;community trade mark
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá oborem práv průmyslového vlastnictví a právními způsoby jejich vymáhání. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled systematiky práv průmyslového vlastnictví na úrovni české i evropské legislativy. V první kapitole jsou definovány některé základní pojmy - duševní vlastnictví , nehmotné statky, práva průmyslového vlastnictví, apod. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány jednotlivé předměty průmyslového vlastnictví a prostředky jejich ochrany. Třetí kapitola se zaměřuje na rozbor některých nařízení, které vydává EU s cílem sjednotit právní úpravu v oblasti průmyslových práv. Ve čtvrté kapitole je nejprve představena směrnice 2004/48/EC. Dále je zhodnocena úspěšnost implementace cílů vyjádřených v této směrnici do českých právních předpisů. V páté kapitole jsou uvedeny zajímavosti z oboru průmyslového vlastnictví, se kterými je možno se setkat v některých vybraných asijských a afrických státech. V šesté kapitole je provedena analýza vybraných rozsudků Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis dicruses the field of industrial property rights and the legal actions for its enforcement. The purpose of this thesis is to offer one unitified overview of the property rights legal systems within Czech legislation and EU legislation. In the first chapter, some of the basic terms such as - intellectual property, intagible assets, industrial property rights, etc. - are defined. The second chapter presents particular subjects of property rights and measuares of their protection. The third chapter focuses on analysis of certain regulations, which the EU issues with the purpose of unite the legal framework of industrial property rights. The fourth chapter presents the directive 2004/48/EC. The chapter continues with evaluation of the goals set in this directive through implementation into Czech legal system. The fifth chapter presents examples from industrial property rights systems in some African and Asian countries.The sixth chapter presents analysis of selected judgments of the Supreme Court of the Czech Republic and of the Court of Justice of the European Union
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cejkova_DP_portal.pdfPlný text práce691,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Cejkova.pdfPosudek vedoucího práce877,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Cejkova.pdfPosudek oponenta práce542,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Cejkova.pdfPrůběh obhajoby práce269,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.