Název: Základní zásady soukromého práva
Další názvy: Basic principes of the private law
Autoři: Součková, Eva
Vedoucí práce/školitel: Pauly, Jan
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8006
Klíčová slova: význam a účel zásad;postavení v právu;základní zásady;soukromé právo;výčet zásad;hodnoty
Klíčová slova v dalším jazyce: meaning and purpose of legal principles;position in law;basic principles;private law;list of principles;values
Abstrakt: Práce se snaží vyzdvihnout význam a účel právních zásad, vymezit jejich postavení v právu, ale i zmiňuje zdroj těchto zásad. Stěžejně se práce zabývá základními zásadami soukromého práva a jejich uplatněním v konkrétních institutech práva. Dále práce zmiňuje, v kterých ustanoveních platného práva jsou zásady inkorporovány, či kterého ustanovení jsou odrazem. Taxativní výčet zásad a jejich zpracování je vystavěno především na axiologickém základě. Pracuje především s hodnotami, kterými jsou svoboda, jistota, ekvita.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis tries to highlight the meaning and the purpose of legal principles, define their position in law and it mentions the source of these principles. Primarily the thesis deals with the basic principles of private law and their demands in particular institutes of law. Furthermore, the thesis mentions in which provisions of valid law the principles are incorporated or which provision they reflect. The exhaustive list of principles and their processing is above all based on the axiological basis. It works mainly with the values of equality, freedom, certainty, equity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP -Zakladni. zasady soukromeho prava.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Souckova.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Souckova.pdfPosudek oponenta práce645,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Sockova.pdfPrůběh obhajoby práce291,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8006

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.