Název: Hipoterapie jako možná intervenční metoda v léčbě skolióz
Další názvy: Hipotherapy as a possible method in the treatment of scoliosis
Autoři: Beran, Patricia
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8037
Klíčová slova: hipoterapie;skolióza;léčba;kompenzace;intervenční pohybový program
Klíčová slova v dalším jazyce: hippotherapy;scoliosis;treatment;compensation;motion intervention program
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce je Hipoterapie jako možná intervenční metoda v léčbě skolióz. Cílem práce tedy bylo zmapování možností hipoterapie na tomto poli působení. Sběrem teoretických informací a provedením případové studie jsem vyvodila potřebné závěry týkající se účinnosti hipoterapie jako jedné z možných intervenčních metod při léčbě skolióz. Ve spolupráci s odborníky byl sestaven individuální intervenční program pro vybranou probandku, jehož úspěšnost byla důkladně testována. Před aplikací hipoterapeutické léčby byl použit individuální cvičební program zahrnující prvky zdravotní tělesné výchovy. Mezi jednotlivými prvky komplexního intervenčního programu bylo vždy provedeno testování pomocí polohového snímače DTP-1, testování svalových dysbalancí a pohybových stereotypů. Výsledky jednotlivých testování byly vzájemně porovnány a shrnuty v diplomové práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of my diploma thesis is Hipotherapy as a possible intervention method in the treatment of scoliosis. The aim of this work was to map the possibilities of hipotherapy in this field effect. By collecting theoretical information and performing case studies, I draw the necessary conclusions concerning the effectiveness of hipotherapy as one of the possible methods of intervention in the treatment of scoliosis. In collaboration with experts an individual intervention program was created for the selected proband. The success of the program has been thoroughly tested. An individual training program containing elements of health a physical education was used before applying hipotherapeutical treatment. Between the various elements of the comprehensive intervention program there was always tested shape of the spine by position sensor DTP-1, muscle imbalances and movement patterns were tested also. The results of each test were compared and summarized in the diploma thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Patricia Beran.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERAN VP.pdfPosudek vedoucího práce722,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERAN OP.pdfPosudek oponenta práce999,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BERAN.pdfPrůběh obhajoby práce207,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.