Název: Využití netradičního náčiní při výuce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Use of innovative equipment for Physical Education in primary school
Autoři: Závěšická, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8040
Klíčová slova: hra;hry pohybové;motivace;osobnost dítěte;pohyb;pomůcky netradiční;psychomotorika;věk mladší školní;výchova tělesná.
Klíčová slova v dalším jazyce: game;motion games;motivation;child personality;motion;unconventional tools;psychomotor;lower school age;physical education.
Abstrakt: Práce prezentuje možné způsoby aplikace netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol, které mohou sloužit jako důkladný metodický materiál pro učitele. Nejprve bude věnována pozornost osobnosti dítěte mladšího školního věku, a to z hlediska psychologického, fyziologického a také socializačního. Ústřední problémovou oblastí celé práce bude teorie fenoménu hry v životě jedince, s důrazem na důležitost hry a zábavných motorických činností u dětí mladšího školního věku. Práce dále objasní problematiku psychomotorických činností, přičemž se autor zaměří na zásadní přínos psychomotoriky pro psychosociální vývoj jedince. Práce vymezuje didaktické zásady nutné při začleňování zábavných aktivit do vyučovacích hodin tělesné výchovy, a objasňuje pojem netradiční herní pomůcky. Výsledkem práce bude metodický plán obsahující různé zábavné motorické činnosti, které autor osobně ověří v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis presents potential ways of application of an unconventional tools for the lower primary school gym classes, which are potentionally utilizable in the teachers´ guidelines. The opening setions describe the psychological, physiological and socialization aspects of younger scholars´ personality. The game phenomena theory stressing the importance of a game and other recreative motor activities for younger children is the core subject of the Thesis. Following sections clarify the psychomotor activities subject, while the author focuses on the fundamental benefits of psychomotor skills to the psychosocial development of an idividual. The Thesis defines the didactic principles necessary for the implementation of recreative activities into the gym classes, and clarifies the unconventinal tools subject. Teachers´ guidelines including various implemented recreative motor activities, field tested by the author, are the presented result of the research sections of the Thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Zavesicka.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAVESICKA VP.pdfPosudek vedoucího práce132,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAVESICKA OP.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ZAVESICKA.pdfPrůběh obhajoby práce188,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8040

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.