Název: Kvalita posturální funkce a úroveň vybraných motorických schopností u mladšího žactva v atletice
Další názvy: The quality of the postural function and a level of selected motor abilities of the younger population in athletics
Autoři: Eismanová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Šrámková, Petra
Oponent: Čepička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8045
Klíčová slova: posturální funkce;rovnováhové schopnosti;intervenční program;mladší žactvo
Klíčová slova v dalším jazyce: the postural function;the balance skills;the intervention program;the younger populaion
Abstrakt: Diplomové práce se skládá z teoretické části a výzkumné části. Teoretická část předkládá shrnuté dosavadní poznatky od řady významných autorů zabývajících se oblastí sportovního tréninku a motorických schopností řadu let. Výzkumná část přináší výzkum a analýzu aktuální úrovně posturální funkce a vybraných motorických schopností u mladšího žactva v atletice. Testování rovnováhových schopností proběhlo v laboratorních podmínkách a byly použity standardizované testy statické a dynamické stabilometrie, testování svalových dysbalancí jsme pro účely naší práce převzali od Jandy (2004) a Bursové (2005). Výsledky výzkumné diagnostiky jsou zpracovány statistickým programem a dále jsou zpracovány a vyhodnoceny graficky a tabelárně.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis consists of a theoretical and a research part. The theoretical part summarizes knowledge of important and wordwide authors who have studied the issue of sport training and motor skills for many years. The research part contains the research and analyses of actual degree of postural function and of selected motor skills of juniors in athletics. The tests of balance skills took place in laboratory conditions. We worked with standard tests of static and dynamic stabilometry. Testing of muscle disbalance was taken over from Mr Janda (2004)and Mrs Bursová (2005). The results of research diagnosis are process by statistic program and then the results are evaluat in charts and tables.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KVALITA POSTURALNI FUNKCE A UROVEN VYBRANYCH MOTORICKYCH SCHOPNOSTI U MLADSIHO ZACTVA V ATLETICE.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
EISMANOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce793,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
EISMANOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
EISMANOVA.pdfPrůběh obhajoby práce209,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8045

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.