Název: Možnosti a řešení sebeobranných situací u dospělých jinak zrakově disponovaných jedinců.
Další názvy: Options and solutions for self-defense situation for visually impaired adults predisposed individuals.
Autoři: Krafčik, Štefan
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8054
Klíčová slova: Zrakové postižení Pohybová aktivita Komunikace Sebeobrana
Klíčová slova v dalším jazyce: Visual impairment Physical activity Communication Self-defense
Abstrakt: Téma diplomové práce je návrh možností a řešení sebeobranných situací u dospělých jinak zrakově disponovaných jedinců. Teoretická část tato práce obsahuje problematiku zrakového postiţení, která se projevuje ve výuce a provozování pohybových aktivit, komunikaci s osobami se zrakovým postiţením a dále zpracovává teorii o sebeobraně. V praktické části na základě konkrétní práce v rámci lekcí sebeobrany s klienty Tyflocentra v Plzni následně řeší a individuálně přizpůsobuje sebeobranné situace. Při sebeobraně vychází z pohybových zkušeností jedinců a dalších základních charakteristik sebeobrany a tělesných aktivit vhodných u jedinců se zrakovým postiţením. Tato práce může sloužit jako metodická příručka všem, kteří chtějí pomoci zrakově handicapovaným spoluobčanům ochránit své zdraví a svůj majetek, ale také pro širokou veřejnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis is: Possibilities and solution sself defense situation sin adults or visually predisposed individuals.The theoretical part of this thesis include the issue of visual impairment,which manifests itself in teaching and fitness activities, communication with persons withvisual impairmentsand further processes the theoryofself-defense.In the practical part on the basis of the workinself-defense lessons with clients TyfloCentrum in Pilsen and subsequently solved individually adapts to self-defense situation. Inself-defenseis based on the physical experience of individuals and other basic characteristics of self-defense and physical activities suitable for individuals with visual disabilities. This thesis mayserveas ahandbookfor those who wantto helpthe visuallyhandicapped citizensto protect theirhealthandtheir property, butalso for the general public.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KTV) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MOZNOSTI A RESENI SEBEOBRANNYCH SIUTACI U DOSPELYCH JINAK ZRAKOVE DISPONOVANYCH JEDINCU.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRAFCIK VP.pdfPosudek vedoucího práce636,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRAFCIK OP.pdfPosudek oponenta práce701,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KRAFCIK.pdfPrůběh obhajoby práce214,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8054

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.