Title: Vzdělávání jako nástroj kvalitního prožití stáří
Other Titles: Education as a way to live a good life in the older age.
Authors: Houdová, Václava
Advisor: Miňhová, Jana
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8094
Keywords: senior;celoživotní vzdělávání;životní spokojenost;stáří
Keywords in different language: senior;lifelong education;life satisfaction;older age
Abstract: Cílem práce bylo zjistit, zda se vzdělávání může stát vhodným nástrojem pro kvalitní prožití stáří. Obsahem teoretické části je problematika stárnutí a to od teorií příčin stárnutí až po popis stárnutí biologického, psychického, osobnostního a sociálního. Další kapitoly teoretické části jsou zaměřeny na vzdělávání seniorů i na osobnost lektora. Kazuistika ve výzkumné části pomohla stanovit předpoklad a výzkumnou otázku. Kvantitativní metoda zajistila dostatek dat pro následnou analýzu, která byla provedena pomocí statistické metody používané v psychologii. Stanovený předpoklad byl potvrzen, vzdělávání je nástrojem pro kvalitní prožití stáří.
Abstract in different language: The objective of this thesis was to find out, if education can become an appropriate tool for quality life in old age. In the theoretical part there is decribed issue of aging from theory of causes of aging to description of biological, psychic, personality and social aging. In the next part of the theoretical part there is a chapter on senior education. It is focused on desription of senior education and on personality of the teacher. Casuistry in the experimental part helped with formulation of hypothesis and research question. The quantitative method has provided enough data for analysis and evaluation. Provided hypothesis has been verified by statistical method used in psychology, education is the appropriate tool for quality life in old age.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Houdova.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Houdova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,57 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - oponent.pdfPosudek oponenta práce485,57 kBAdobe PDFView/Open
Houdova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce93,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.