Title: Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie
Other Titles: Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia
Authors: Šmídová, Adéla
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8105
Keywords: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;výchova ke zdraví;zdraví;prevence
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;health education;health;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie", které je rozděleno do 4 kapitol. Jak je patrné zaměřuje se především na problematiku mentální anorexie a mentální bulimie, jimž je věnována první kapitola. O poruchách příjmu potravy se v rámci školy můžeme setkat v novém vyučovacím předmětu Výchovy ke zdraví, který je samostatně vyučován na druhém stupni základních škol. Tato problematika je probrána ve druhé kapitole. Teoretická část je zakončena třetí kapitolou zabývající se možnostmi prevence nebo například pomoci, která nemusí být řešena jen prostřednictvím školy. Dalšími, které mohou pomoci, jsou některé z institucí, organizací a dalších. Čtvrtá kapitola je tvořena praktickou částí, která se zaměřuje na žáky devátých tříd třech vybraných základních škol v okrese Plzeň-sever. Výzkumné šetření je řešeno formou dotazníků, kdy si odpovídáme na hned několik výzkumných otázek. Jedná se především o zkoumání úrovně znalostí žáků o pojmech souvisejících s poruchami příjmu potravy. Dále se zjišťuje představa žáků o ideálu krásy, postoj k vlastnímu tělu, schopnost rozpoznat a umět pomoci nemocným s PPP. Vzájemně jsou mezi sebou srovnány odpovědi dívek a chlapců, navíc u první výzkumné otázky mezi sebou porovnáváme i školy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the theme of "Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia" which is divided into four chapters. It is evident that it is focused primarily on the issue of anorexia nervosa and bulimia nervosa, which is devoted to the first chapter. There is a new school subject about health education which is taught separately in secondary schools, in which can be informed about eating disorders. This issues is discussed in the second chapter. The theoretical part is concluded in the third chapter which is dealing with the possibilities of prevention or examples of assistance that may not be solved only through school. Others which can help, are some of the institutions and organizations. The fourth chapter is consisted of a practical part which focuses of pupils of ninth-grade of free selected primary schools in the district of Plzeň-sever. The survey is formed in the form of questionnaires, in which we answer to several research questions. It is primarily about exploring the level of students´ knowledge of concepts related to eating disorders. Furthermore is discovered the idea of students about the ideal of beauty, the attitude to their own body, the ability to recognize and be able to help patiens with rating disorders. There are mutually compared responses between girls and boys, moreover the first research question are compared also between schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adela Smidova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Smidova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,92 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - oponent.pdfPosudek oponenta práce422,81 kBAdobe PDFView/Open
Smidova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.