Název: Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie
Další názvy: Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia
Autoři: Šmídová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8105
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;výchova ke zdraví;zdraví;prevence
Klíčová slova v dalším jazyce: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;health education;health;prevention
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Výchova ke zdraví jako prevence mentální anorexie a bulimie", které je rozděleno do 4 kapitol. Jak je patrné zaměřuje se především na problematiku mentální anorexie a mentální bulimie, jimž je věnována první kapitola. O poruchách příjmu potravy se v rámci školy můžeme setkat v novém vyučovacím předmětu Výchovy ke zdraví, který je samostatně vyučován na druhém stupni základních škol. Tato problematika je probrána ve druhé kapitole. Teoretická část je zakončena třetí kapitolou zabývající se možnostmi prevence nebo například pomoci, která nemusí být řešena jen prostřednictvím školy. Dalšími, které mohou pomoci, jsou některé z institucí, organizací a dalších. Čtvrtá kapitola je tvořena praktickou částí, která se zaměřuje na žáky devátých tříd třech vybraných základních škol v okrese Plzeň-sever. Výzkumné šetření je řešeno formou dotazníků, kdy si odpovídáme na hned několik výzkumných otázek. Jedná se především o zkoumání úrovně znalostí žáků o pojmech souvisejících s poruchami příjmu potravy. Dále se zjišťuje představa žáků o ideálu krásy, postoj k vlastnímu tělu, schopnost rozpoznat a umět pomoci nemocným s PPP. Vzájemně jsou mezi sebou srovnány odpovědi dívek a chlapců, navíc u první výzkumné otázky mezi sebou porovnáváme i školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the theme of "Health education as prevention of anorexia nervosa and bulimia" which is divided into four chapters. It is evident that it is focused primarily on the issue of anorexia nervosa and bulimia nervosa, which is devoted to the first chapter. There is a new school subject about health education which is taught separately in secondary schools, in which can be informed about eating disorders. This issues is discussed in the second chapter. The theoretical part is concluded in the third chapter which is dealing with the possibilities of prevention or examples of assistance that may not be solved only through school. Others which can help, are some of the institutions and organizations. The fourth chapter is consisted of a practical part which focuses of pupils of ninth-grade of free selected primary schools in the district of Plzeň-sever. The survey is formed in the form of questionnaires, in which we answer to several research questions. It is primarily about exploring the level of students´ knowledge of concepts related to eating disorders. Furthermore is discovered the idea of students about the ideal of beauty, the attitude to their own body, the ability to recognize and be able to help patiens with rating disorders. There are mutually compared responses between girls and boys, moreover the first research question are compared also between schools.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Adela Smidova.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce367,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - oponent.pdfPosudek oponenta práce422,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smidova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.