Název: Die konstruktivistische Lerntheorie und ihre Konsequenzen für den DaF-Unterricht (Konstruktivistické teorie výuky a jejich uplatnění ve výuce němčiny jako cizího jazyka)
Další názvy: The Constructivist Learning Theory and its Implications for German as a Second Language
Autoři: Vymazal, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8119
Klíčová slova: alternativní škola;české školství;DaF;didaktika;inovace ve vzdělávání;instruktivistický přístup;konstruktivistická teorie výuky;transmisivní výuka;výuka němčiny
Klíčová slova v dalším jazyce: alternative school;constructivist learning theory;czech education system;foreign language;german lessons;innovation in education;instructive teaching;teaching;transmissive teaching
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstruktivistickou teorií výuky, aplikovanou na výuku němčiny jako cizího jazyka (DaF). Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny základní pojmy didaktiky, spolu se základními teoretickými východisky moderní výuky. Druhá kapitola blíže rozebírá jednotlivé směry pedagogického konstruktivismu, spolu s uvedením výhod a nevýhod tohoto filozofického směru. Také jsou zde porovnány dva protikladné přístupy ve vyučování: konstruktivistický přístup a instruktivní vyučování. Ve třetí kapitole nalezneme teoretický popis hlavních principů a metod konstruktivistické výuky DaF. Kapitola je zakončena rozborem stavu výuky němčiny na českých školách. Další kapitoly se zabývají praktickou aplikací výukových metod a hlavních principů do výuky DaF. Teoretické poznatky jsou využity v praktické části k provedení pedagogického experimentu, kde se ověřuje efektivita konstruktivistického způsobu výuky DaF v praxi běžné střední školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the constructivist learning theory, applied to German as a foreign language (DaF). The work is divided into seven chapters. The first chapter explains the basic concepts of didactics, together with the theoretical basis of modern education. The second chapter discusses the different directions of the pedagogical constructivism, with the advantages and disadvantages of this philosophical point of view. In the thesis there are compared two contrasting approaches to teaching: a constructivist approach and instructive lessons. The third chapter provides a theoretical description of the main principles and methods of constructivist DaF-lessons. The chapter ends with an analysis of the state of teaching German at Czech schools. Other chapters deal with the practical application of teaching methods and guiding principles in DaF-lessons. Theoretical knowledge is applied in a practical implementation of pedagogical experiment, which verifies the effectiveness of constructivist teaching method on a secondary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
P10N0194P_Vymazal_DP.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vymazal_vp.pdfPosudek vedoucího práce466,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vymazal_op.pdfPosudek oponenta práce324,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vymazal_obh.pdfPrůběh obhajoby práce146,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8119

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.