Název: Grafomotorické obtíže žáků v první třídě ZŠ a možnosti jejich nápravy
Další názvy: Graphomotoric difficulties of pupils in the first class of elementary school and ways of correction these problems
Autoři: Mašková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Wagnerová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8120
Klíčová slova: grafomotorika;grafomotorické obtíže;vizuomotorická koordinace;Röszgerův prognostický test;kazuistika;zraková diferenciace;sluchová analýza;hrubá motorika;jemná motorika;znaky písma
Klíčová slova v dalším jazyce: graphomotoric;graphomotoric difficulties;vizuomotoric koordination;Röszger prognostic test;case history;visual differentiation;auditory analysis;gross motor skills;fine motor skills;characteristic writing
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o grafomotorických obtížích žáků v první třídě a o možnostech jejich nápravy. První část práce je teoretická a zabývá významem výuky čtení a psaní, psychologickými a pedagogickými aspekty psaní, předpoklady pro psaní a jejich rozvojem při přípravě na grafickou činnost. Ve druhé kapitole je charakterizována hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika a možnosti jejího rozvoje. Zamýšlí se nad grafomotorickými obtížemi, jejich příčinami a možnostmi jejich nápravy. Třetí kapitola je věnována vlastnímu procesu výuky psaní. Podrobněji jsou popsány kvalitativní i kvantitativní znaky písma, tvarové prvky grafémů, hygienické a pracovní návyky při psaní. Není opomenut metodický postup při nácviku grafického projevu. Druhá část je vlastní empirickou částí diplomové práce. Cílem poslední kapitoly je sledovat vývoj úrovně v oblasti grafomotoriky u vybraných žáků a provést analýzu pracovních listů těchto dětí. Zjišťuje se, jak realizace uvolňovacích cviků ovlivňuje připravenost ruky na psaní. V závěru práce jsou zhodnoceny zjištěné výsledky a uvedeny návrhy pro praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: This final work is about graphomotoric difficulties of pupils in the first class of elementary school and ways of correction these problems. The first theoretical part describes signification of teaching reading and writing, psychological and pedagogic implication of writing, assumptions for writing and their development for graphic activities. The second part characterizes fine and gross motor skills, graphomotorics and possibilities of its development. It describes graphomotoric difficulties, causes and possibilities of their correction. The third part is focused on own process of teaching writing. Atributes of writing are describe in detail, form of graphems, health and work habits in writing. It reminds methodic procedure in practicing of graphic activity. Research part of final work is covered there. Main aim of final part is to monitor development of level in the of graphomotorics with selected pupils and make analysis their worksheets. It finds out whether realization of relaxing exercises can influence readiness dominant hand for writing. Discovered results are evaluated in conclusion and suggestions for teaching place are introduced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE-Petra Maskova..pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
maskova_vp.pdfPosudek vedoucího práce220,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
maskova_op.pdfPosudek oponenta práce216,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
maskova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce107,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.