Název: Prezentace gramatiky v učebnicích - srovnávací analýza
Další názvy: Presentation of Grammar in Textbooks - Comparative Analysis
Autoři: Pachnerová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8131
Klíčová slova: gramatika;prezentace;procvičování;analýza;metoda;deduktivní přístup;induktivní přístup;progrese;učebnice;pedagogická gramatika;gramaticko-překladová metoda;audiolingvální metoda;audiovizuální metoda;komunikační metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: grammar;presentation;practice;analysis;method;deductive approach;inductive approach;progression;textbook;pedagogical grammar;grammar-translation method;audiolingual method;audiovisual method;communicative method
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou učebnic německého jazyka a zkoumá je z pohledu prezentace gramatiky. V první části se práce věnuje teoretickým poznatkům o gramatice. Zkoumá význam slova ?gramatika? a její úkoly, pedagogickou gramatiku, různé přístupy prezentace gramatiky v učebních a gramatická cvičení. Ve druhé části práce popisuje čtyři vybrané učebnice německého jazyka z pohledu prezentace gramatiky. Tyto učebnice také analyzuje a hodnotí. Výsledky jsou shrnuty v poslední části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with a comparative analysis of textbooks of German language and examines them from the point of view of presenting grammar. In the first part, the attention is devoted to the theoretical foundations of grammar. The thesis explores the concept of "grammar" and its tasks, it is also concerned with pedagogical grammar, different conceptions of language presentation in textbooks and grammar exercises. In the second part, the thesis describes four selected textbooks of the German language from the perspective of teaching grammar. These textbooks are further analyzed and evaluated. The results are summarized in the last chapter.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prezentace gramatiky v ucebnicich - srovnavaci analyza.pdfPlný text práce3,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pachnerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce339,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pachnerova_op.pdfPosudek oponenta práce354,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pachnerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce113,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8131

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.