Název: Česká literatura v období první Československé republiky. Vybraní autoři a jejich stěžejní díla
Další názvy: The Czech Literature during the First Czechoslovak Republic. Selected Authors and Their Most Important Works
Autoři: Marková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Novotný, Lukáš
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8150
Klíčová slova: literatura;první republika;kultura;spisovatelé;próza;literární směry
Klíčová slova v dalším jazyce: literature;first republic;culture;writers;prose;literary movements
Abstrakt: Práce analyzuje vývoj literatury v období první Československé republiky, proto jsou zde zaznamenány hlavní literární směry a jejich čelní představitelé z oblasti prózy, kteří ve sledovaném období působili. Postupně je tak představena legionářská literatura, díla demokraticky smýšlejících autorů, imaginativní neboli básnická próza, levicově orientovaní spisovatelé a v neposlední řadě také německy píšící autoři židovského původu, kteří tvořili a žili v Praze. V práci je přihlédnuto k probíhajícím historickým, politickým a společenským událostem dané doby, které českou literaturu ovlivnily.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis analyzes the development of literature in the First Czechoslovak Republic, therefore, are recorded major literary movements and their leaders from the prose, who worked in the reference period. Gradually, as presented legionnaire literature, works of the representatives of the democratic mainstream, imaginative or poetry prose, left-wing writers and the German-language writers of Jewish origin, who formed and lived in Prague. In this work is taken into account of ongoing historical, political and social events of the time, which affected the Czech literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Martina Markova.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce920,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce979,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Markova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce374,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.