Title: Československo - polský spor o Těšínsko jako jeden z prvků dezintegrace střední Evropy po 1. světové válce
Other Titles: Czechoslovak-Polish conflict about Cieszyn Silesia as one of elements desintegration of Central Europe after First World War
Authors: Matoušek, Tomáš
Advisor: Jeřábek, Martin
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8151
Keywords: Těšínsko;československo-polský spor;dezintegrace střední Evropy;vojenský konflikt mezi Československem a Polskem;plebiscit;arbitráž;československo-polské vztahy;polská menšina
Keywords in different language: Teschen region;polish-czechoslovak dispute;disintegration of central Europe;polish-czechoslovak war;plebiscite;arbitration;polish-czechoslovak relations;polish minority
Abstract: Československo-polský spor o Těšínsko jako jeden z prvků dezintegrace střední Evropy po 1. světové válce. Tématem této diplomové práce je analýza československo-polského sporu o Těšínsko v kontextu s charakterem, významem i historickým vývojem oblasti a jeho důsledky jak pro region Těšínska, tak také na československo-polské vztahy a následně jejich vlivu na koncept dezintegrace střední Evropy po první světové válce. Těšínsko, které je v současnosti rozloženo na území Česka a Polska, bylo díky své poloze vždy přirozenou spojnicí na cestě mezi Českým a Polským státem, ale i do tehdejších Uher a historicky od středověku součástí zemí Koruny české. Tato strategická poloha území později posílená rostoucím hospodářským významem, těžbou uhlí, růstem průmyslu, znamenala nárůst významu oblasti pro oba nově vznikající státy Československa a Polska po první světové válce.Díky převážně polskému obyvatelstvu v regionu a historické příslušnosti oblasti k Čechám, vzniká nárok obou států a spor o toto území při obnově jejich samostatnosti. Spor o Těšínské knížectví vyústil v krátký a poměrně intenzivní vojenský konflikt mez Československem a Polskem, který byl zastaven až zásahem západních mocností. Následné období příprav plebiscitu, který se nakonec nekonal bylo plné obviňování, agitace, nenávisti a vzájemného násilí, které velmi poškodilo československo-polské vztahy. Těšínsko bylo nakonec rozděleno arbitrážně, když poškozená se cítí více polská strana. Polsko rozhodnutí nikdy v zásadě nepřijalo, hlavně díky poměrně velké části polského obyvatelstva, které se ocitlo rozdělením na území Československa. Právě konfliktem poškozené vzájemné vztahy obou států po první světové válce, znamenají nemožnost překonání rozdílných zahraničně-politických zájmů v období mezi válkami. A to přesto, že se oba státy nacházejí v podobném ohrožení a čelí tlaku revizionizmu svých sousedů. Naopak spor o Těšínsko se ještě několikrát přiostřuje před a po druhé světové válce.
Abstract in different language: The aim of this thesis is the analysis of the Polish?Czechoslovak dispute over the Teschen region in the context of the landscape pattern, significance and historical development of the area and the consequences for the Teschen region as well as for the Polish?Czechoslovak relations and eventually their impact on the concept of the disintegration of Central Europe after WWI. The Teschen region, whose territory is located in the Czech Republic and Poland, has always been a natural joining point on the way between the Czech and Polish state as well as a join to Hungary and historically was a part of the Czech Crown (Kingdom). The strategic location of the region, strengthened later by the economic growth, coal mining and industrial growth, meant an increased significance of the region for both newly formed states; Czechoslovakia and Poland after WWI. Owing to the predominant polish population in the region and historical Czech citizenship, both states claim the land and the dispute over this territory arises during the resumption of its autonomy. The dispute over the Duchy of Teschen lead in a short and quite intensive military conflict between Czechoslovakia and Poland, which was stopped by the intervention of western powers. The following era of preparation for a plebiscite, which eventually did not take place, was full of accusations, agitation, hatred and mutual violence, which damaged Polish?Czechoslovak relations. The Teschen region was eventually divided in an arbitration proceeding, where the party feeling more damaged is Poland. Poland has never actually accepted the resolution, particularly because the major part of the population found themselves in Czechoslovakia after the division. It is the post WWI mutual relations between the two states damaged by the conflict which entail the impossibility of overcoming the dissimilar foreign policy interests during the era between the wars. This happened despite of both states being exposed to the same danger and facing revisionist pressure from its neighboring countries. On the contrary, the conflict over the Teschen region has sharpened before and after WWII.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CESKOSLOVENSKO-POLSKY SPOR O TESINSKO JAKO JEDEN Z PRVKU DEZINTEGRACE STREDNI EVROPY PO 1 SVETOVE VALCE - Matousek - 1.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Matousek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Matousek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce865,09 kBAdobe PDFView/Open
Matousek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce376,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.