Název: Reflexe První světové války v kinematografii
Další názvy: Reflections of World War I in Cinematography
Autoři: Zima, David
Vedoucí práce/školitel: Skřivan, Aleš
Oponent: Suk, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8161
Klíčová slova: první světová válka;kinematografie;film;meziválečné období;němý film;Československo;Německo;Rusko;filmová propaganda;protiválečný film
Klíčová slova v dalším jazyce: world war I;cinematography;movie;interwar period;silent movie;Czechoslovakia;Germany;Russia;film propaganda;anti-war cinema
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá reflexí první světové války ve filmovém tvůrčím zpracování států Německa, Ruska a Československa během let 1914-1939. Cílem studie je kompaktní analýza rozdílného ideového a tvůrčího pojetí kinematografií třech odlišných států v ohlasové tvorbě o totožném historickém tématu. Pozornost je věnovaná jednotlivým filmům, jejichž interpretační odkaz je uveden do širšího kontextu jak mezinárodních dějin, tak i historického vývoje jednotlivých států včetně rozvojové etapy jejich kinematografií. Zohledněn je specifický historický vývoj všech vytyčených států, jejichž politické zřízení doznalo během vymezených let radikálních proměn. Současně s tím je brán zřetel i na souvislost proměny audiovizuální reflexe první světové války s vnitropolitickými proměnami daných států. Výsledkem této práce je ucelená komparace na základě diferenciace tvůrčích postupů, politických zřízení a ideologií v rámci historických a politických souvislostí v období mezi světovými válkami.
Abstrakt v dalším jazyce: This magister thesis deals with the audiovisual reflections of the World War I in cinematographies of Germany, Russia and Czechoslovakia during the years 1914-1939. The main aim of this study is to make a compact analysis of different ideological and creative approach of filmmaking in three different states on the basis of same historical theme. Attention is devoted to that particular movies, whose interpretive references is given into general context of the international history and the historical progress of concrete states, including historical develope of their cinematographies. The attention is also aimed on the specific historical internal progress of all appointed states, whose political systems has undergone radical changes through the interwar years.The result of this work is a comprehensive comparison based on the differentiation of creative audiovisual procedures, the political establishment of concrete regimes, and the political ideologies within the historical and political context in the interwar period.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Reflexe Prvni svetove valky v kinematografii - T.pdfPlný text práce4,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zima_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zima_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zima_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce395,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.