Title: Výuková pomůcka pro obor zubní technik
Other Titles: Teaching Tools in Dental Technician Course
Authors: Broumská, Jana
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8171
Keywords: výuková pomůcka;historie;zubní náhrady;metalokeramický můstek;metalokeramická korunka
Keywords in different language: teaching tool;history;dentures;metal-ceramic bridge;metal-ceramic crown
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na tvorbu a smysl použití výukových pomůcek. Cílem této práce bylo novou učební pomůcku nejen zhotovit, ale také ji zařadit do výuky praktického vyučování. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je čtenář seznámen s tvorbou výukových pomůcek obecně a s historií stomatologických náhrad, kde je stručně zachycen i vývoj keramiky. Velký prostor je věnován zařazení můstku do výuky, včetně Kurikula předmětu a Přípravy na blok hodin praktické výuky předmětu Zhotovování stomatologických protéz. Vzhledem k prudkému rozvoji moderních technologií jsou zde zachyceny moderní systémy CAD/CAM a MAD/MAM. V praktické části je popsáno zhotovení nové výukové pomůcky. Jednotlivé fáze výroby jsou doplněné o názornou fotodokumentaci. Zařazení učební pomůcky do výuky a ověření její užitečnosti bylo zjišťováno pomocí kvalitativního šetření. Studenti v rozhovoru sdělovali své zkušenosti s novou výukovou pomůckou, která jim pomohla a hlavně ulehčila studium.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on creating and the purpose of using of teaching aids. The objective of my work was not only to make a teaching aid but also to incorporate it into practical classes. The work is divided into two sections. The theoretical section deals with the making of teaching aids in general, and with the history of prosthetic devices. The evolution of dental porcelain is also briefly discussed here. A large part of this section concerns the incorporation of dental bridge into the classes including the Curriculum of the subject, and Preparation for practical classes of the subject of Making of dental prosthetics. In view of the rapid development of modern technologies, modern systems CAD/CAM and MAD/MAM are also included. The production of a new teaching aid is described in the practical section of this thesis. The individual stages of the teaching aid production are accompanied by photo-documentation. The incorporation of the teaching aid into classes and verification of its utility was based on a qualitative analysis. Students were surveyed about their experience with the new teaching aid which was helpful, and above all made their studies easier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Broumska_P11B0002K_Vyukova_pomucka_pro_obor_zubni_technik_1_0_5.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_vedouciho_Broumska.pdfPosudek vedoucího práce84,92 kBAdobe PDFView/Open
Broumska - opon..pdfPosudek oponenta práce142,86 kBAdobe PDFView/Open
Broumska - prot..pdfPrůběh obhajoby práce41,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.