Title: Vztah funkcí a pravomocí Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN a právní povaha jejich usnesení
Other Titles: The Relation Between Functions and Powers of the UN General Assembly and Security Council, and the Legal Nature of their Resolutions
Authors: Paul, Miloš
Advisor: Kopal, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8191
Keywords: Valné shromáždění;Rada bezpečnosti;Organizace spojených národů;Charta OSN;funkce;pravomoci;rezoluce;mezinárodní mír a bezpečnost
Keywords in different language: General assembly;Security council;United nations;UN charter;functions;powers;resolutions;international peace and security
Abstract: Diplomová práce pojednává o jednotlivých funkcích a příslušných pravomocích Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN a jejich vztahu mezi sebou a dopadu na dění uvnitř a vně OSN. Dále pojednává o problematice usnesení uvedených hlavních orgánů, kde je hlavní pozornost věnována závaznosti pro adresáty. Vedle těchto hlavních úkolů práce popisuje historii vzniku OSN, jeho organizační strukturu a v neposlední řadě užití příkladů z rozhodovací praxe. Práce má, mimo jiné, odhalit, zda-li byli a zda-li jsou orgány OSN schopny čelit dosavadním a budoucím problémům.
Abstract in different language: This thesis deals with the individual functions and powers of the General Assembly and UN Security Council and their relationship between themselves and about the impact on events inside and outside the UN. Also covers issues of resolution of the main organs, where the major attention is focused on the binding force to the recipients. In addition to these main tasks of the work, it describes the history of the United Nations, its organizational structure and ultimately use of examples of decision-making practice. The work has, among other things, to reveal whether they were and whether they are UN bodies cope with the current and future problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milos Paul, Vztah funkci a pravomoci Valneho shromazdeni a Rady bezpecnosti OSN a pravni povaha jejich usneseni, 2013, pravo a pravni veda.pdfPlný text práce414,99 kBAdobe PDFView/Open
Paul - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce500,05 kBAdobe PDFView/Open
Paul - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce491,51 kBAdobe PDFView/Open
Paul 1.pdfPrůběh obhajoby práce974,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.