Název: Vztah funkcí a pravomocí Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN a právní povaha jejich usnesení
Další názvy: The Relation Between Functions and Powers of the UN General Assembly and Security Council, and the Legal Nature of their Resolutions
Autoři: Paul, Miloš
Vedoucí práce/školitel: Kopal, Vladimír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8191
Klíčová slova: Valné shromáždění;Rada bezpečnosti;Organizace spojených národů;Charta OSN;funkce;pravomoci;rezoluce;mezinárodní mír a bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: General assembly;Security council;United nations;UN charter;functions;powers;resolutions;international peace and security
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o jednotlivých funkcích a příslušných pravomocích Valného shromáždění a Rady bezpečnosti OSN a jejich vztahu mezi sebou a dopadu na dění uvnitř a vně OSN. Dále pojednává o problematice usnesení uvedených hlavních orgánů, kde je hlavní pozornost věnována závaznosti pro adresáty. Vedle těchto hlavních úkolů práce popisuje historii vzniku OSN, jeho organizační strukturu a v neposlední řadě užití příkladů z rozhodovací praxe. Práce má, mimo jiné, odhalit, zda-li byli a zda-li jsou orgány OSN schopny čelit dosavadním a budoucím problémům.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the individual functions and powers of the General Assembly and UN Security Council and their relationship between themselves and about the impact on events inside and outside the UN. Also covers issues of resolution of the main organs, where the major attention is focused on the binding force to the recipients. In addition to these main tasks of the work, it describes the history of the United Nations, its organizational structure and ultimately use of examples of decision-making practice. The work has, among other things, to reveal whether they were and whether they are UN bodies cope with the current and future problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milos Paul, Vztah funkci a pravomoci Valneho shromazdeni a Rady bezpecnosti OSN a pravni povaha jejich usneseni, 2013, pravo a pravni veda.pdfPlný text práce414,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paul - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce500,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paul - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce491,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Paul 1.pdfPrůběh obhajoby práce974,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8191

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.