Název: Šamší-Adad I. a amorejská dynastie na asyrském trůně
Další názvy: Shamshi-Adad I. and the Amorite dynasty on the Assyrian throne
Autoři: Merglová, Marcela
Vedoucí práce/školitel: Šašková, Kateřina
Oponent: Pecha, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8204
Klíčová slova: Šamší-Adad I.;Amorejci;Aššur;stavba chrámů;dochované tabulky
Klíčová slova v dalším jazyce: Shamshi-Adad I.;Amorite;Ashur;building of the temples;extant tablets
Abstrakt: Práce pojednává o životě amorejského krále Šamší-Adada I. a jeho nástupců.V první kapitole se věnuji amorejské dynastii, ze které pocházel. Dále popisuji jak se Šamší-Adad dostal k moci a jak probíhalal jeho vláda. Šamší-Adad byl stavitelem a restaurátorem chrámů, o kterých se v práci také zmiňuji, především kvůli dochovaným nápisům nalezených v chrámech. Bohatým zdojem informací z této doby je korespondence nalezená v Mari, která pojednává o politických a zahraničních vztazích a také zde byly nalezeny dopisy osobního charakteru. Právě tyto dopisy nám napovídají, jaké byly vztahy mezi Šamší-Adadem a jeho syny, o čemž v práci také píši. Šamší-Adad byl velmi dobrým vojevůdcem a politikem, který dokázal sjednotit velké území, ale to se po jeho smrti rozpadlo, protože jeho synové nebyli dost schopní na to, aby ho udrželi.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about life of the Amorite king Shamshi-Adad I. and his successors. The first chapter is dedicated to Amorite dynasty, from which he came from. Then I Describe the way, which Shamshi-Adad gained the power and how his government looked like. Shamshi-Adad was builder and restaurator of the temples. These temples is important because of the tablets, which were found here. The rich source of information from this period comes from the Mari archives. The correspondence found here is about political and international relations and the personal letters were found here too. Just these letters tell us something about relationships between king and his sons. Shamshi-Adad was very good commander and politician, who proved to unite huge area. But this area was lost after his death, bacause his sons weren´t capable of keeping the kingdom together.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Samsi Adad.pdfPlný text práce889,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merglova.pdfPosudek vedoucího práce332,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merglova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce305,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Merglova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce105,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8204

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.