Title: Šamší-Adad I. a amorejská dynastie na asyrském trůně
Other Titles: Shamshi-Adad I. and the Amorite dynasty on the Assyrian throne
Authors: Merglová, Marcela
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8204
Keywords: Šamší-Adad I.;Amorejci;Aššur;stavba chrámů;dochované tabulky
Keywords in different language: Shamshi-Adad I.;Amorite;Ashur;building of the temples;extant tablets
Abstract: Práce pojednává o životě amorejského krále Šamší-Adada I. a jeho nástupců.V první kapitole se věnuji amorejské dynastii, ze které pocházel. Dále popisuji jak se Šamší-Adad dostal k moci a jak probíhalal jeho vláda. Šamší-Adad byl stavitelem a restaurátorem chrámů, o kterých se v práci také zmiňuji, především kvůli dochovaným nápisům nalezených v chrámech. Bohatým zdojem informací z této doby je korespondence nalezená v Mari, která pojednává o politických a zahraničních vztazích a také zde byly nalezeny dopisy osobního charakteru. Právě tyto dopisy nám napovídají, jaké byly vztahy mezi Šamší-Adadem a jeho syny, o čemž v práci také píši. Šamší-Adad byl velmi dobrým vojevůdcem a politikem, který dokázal sjednotit velké území, ale to se po jeho smrti rozpadlo, protože jeho synové nebyli dost schopní na to, aby ho udrželi.
Abstract in different language: This work is about life of the Amorite king Shamshi-Adad I. and his successors. The first chapter is dedicated to Amorite dynasty, from which he came from. Then I Describe the way, which Shamshi-Adad gained the power and how his government looked like. Shamshi-Adad was builder and restaurator of the temples. These temples is important because of the tablets, which were found here. The rich source of information from this period comes from the Mari archives. The correspondence found here is about political and international relations and the personal letters were found here too. Just these letters tell us something about relationships between king and his sons. Shamshi-Adad was very good commander and politician, who proved to unite huge area. But this area was lost after his death, bacause his sons weren´t capable of keeping the kingdom together.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Samsi Adad.pdfPlný text práce889,01 kBAdobe PDFView/Open
Merglova.pdfPosudek vedoucího práce332,33 kBAdobe PDFView/Open
Merglova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce305,26 kBAdobe PDFView/Open
Merglova.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce105,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.