Název: Mentální obraz geografie Ruska z pohledu českých žáků
Další názvy: Mental picture of the geography of Russia from Czech students perspective
Autoři: Valešová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Pešková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8230
Klíčová slova: mentální mapa;geografie Ruska;imagologie;ruský jazyk;zeměpis
Klíčová slova v dalším jazyce: mental map;geography of Russia;imagology;russian language;geography
Abstrakt: Předmětem práce je analýza procesu utváření mentálního obrazu Ruska, zejména ruské geografie, ve vědomí žáků českých základních a středních škol. Práce se zaměřuje na vliv výuky zeměpisu a ruštiny na tento proces. Práce má teoretické i praktické zaměření. V teoretické části je analyzován obsah pojmů mentální mapa a geografie (geografie Ruska). Dále je analyzováno pojetí ruštiny a zeměpisu v RVP. Důraz je kladen na mezipředmětové vztahy. Pozornost je věnována problematice formování obrazů ?toho druhého? na úrovni národů. Těžištěm práce je prakticky orientovaná část. Obsahuje analýzu a hodnocení pojetí geografie Ruska v učebnicích ruského jazyka, zeměpisu a v používaných atlasech. Součástí praktické části je také vyhodnocení dotazníkové ankety. Práce je doplněna vlastním didaktickým materiálem pro práci se slepou mapou Ruska ve výuce ruštiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this work is to analyze the process of forming the mental image of Russia, specially the Russian geography, in the consciousness of Czech students in primary and secondary schools. The work focuses on the influence of geography teaching and Russian. The work consists of the theoretical part and the practical one. The theoretical part analyzes the content of the concepts of mental map and geography (geography of Russia). This part also analyzes the concept of Russian and geography in the Framework Educational Programme. The theoretical part emphasizes cross-curricular aspects in attention to the formation of images of "the other". The practical part contains of the analysis and the evaluation of the concept of geography textbooks in Russia Russian language, geography and the books of maps. The practical part is also the assessment a questionnaire survey. The work is accompanied by the own didactic material how to work with the blind Map of Russia in teaching Russian.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace Adela Valesova 2013.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VEDOUCI Valesova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OPONENT Valesova.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh - Velesova.pdfPrůběh obhajoby práce175,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8230

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.