Název: Implementace sběrnice CAN s ohledem na EMC
Další názvy: Implementation of CAN bus according to EMC
Autoři: Kalčík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Kubík, Zdeněk
Oponent: Skála, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8247
Klíčová slova: CAN;fyzická vrstva;elektromagnetická kompatibilita;elektrostatický výboj;budič CAN;TJA 1050;CAN_H;CAN_L;diferenční napětí;rozdělené zakončení;řídící jednotka
Klíčová slova v dalším jazyce: CAN;physical layer;electromagnetic compatibility;electrostatic discharge;CAN driver;TJA 1050;CAN_H;CAN_L;differential voltage;split termination;the control unit
Abstrakt: Bakalářská práce se vztahuje k fyzické vrstvě sběrnice CAN. Jsou v ní popsány různé možnosti zakončení sběrnice, její topologie, jakým způsobem se na ní připojují jednotlivé řídící jednotky, komunikace po sběrnici a řešení kolizí. Bakalářská práce také pojednává o složení řídící jednotky, které komponenty se v ní vyskytují a jakou mají v řídící jednotce funkci. Zmíněna je i délka sběrnice CAN v závislosti na přenosové rychlosti a maximální počet řídících jednotek, které mohou být ke sběrnici připojeny. Druhá část bakalářské práce pojednává o elektromagnetické kompatibilitě, ochraně proti elektrostatickým výbojům a jsou zde popsány vlastnosti základních profilů kabelů, které se používají k realizaci samotné sběrnice CAN. V práci je popsán i budič sběrnice CAN, TJA 1050, se kterým je prováděno měření.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis relates to the physical layer of CAN bus. There are described various options for bus termination, its topology, how to connect the individual control units, bus communication and resolving conflict. Bachelor thesis also discusses the composition of the control unit, which component occurs in it and what is their function in the control unit. Mentioned is the length of the CAN bus, depending on the transmission rate and the maximum number of control units that can be connected to the bus. The second part of the thesis deals with the electromagnetic compatibility, electrostatic discharge protection and describes the basic features profiles of cables that are used to implement the actual bus. The thesis also describes the CAN bus driver, TJA 1050, with which is providing a measurement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sbernice CAN.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053490_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053490_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053490_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8247

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.