Název: Vyměřovací řízení v rámci spotřebních daní
Další názvy: The assessment procedure under excise taxes
Autoři: Gáboríková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Anderlová, Silvie
Oponent: Jánošíková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8301
Klíčová slova: spotřební daň;vyměřovací řízení;správce daně;daňový subjekt;daňové přiznání;platební výměr
Klíčová slova v dalším jazyce: consumption tax;assessment proceedings;tax administrator;taxpayer;tax return;assessment
Abstrakt: Bakalářská práce se v úvodní části zabývá vymezením spotřebních daní a jejich platnou právní úpravou. Následně jsou osvětleny základní pojmy, s kterými pracuje hmotněprávní předpis, tj. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Pro vyjádření daňové povinnosti a pro charakteristiku spotřebních daní jsou uvedeny základní prvky daňové konstrukce. Mechanismus výběru spotřebních daní osvětluje princip, na základě kterého dochází ke zdanění výrobku spotřební daní, popř. k jeho osvobození. Úvodní kapitola je uzavřena začleněním spotřebních daní do daňové soustavy České republiky a jejich rozpočtovým určením. Druhá a stěžejní kapitola je věnována již samotnému vyměřovacímu řízení v rámci spotřebních daní a je protkána zásadami daňového řízení. Vysvětluje důležité pojmy právního předpisu pro správu daní, tj. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Samostatné podkapitoly druhé části analyzují průběh vyměřovacího řízení od podání daňového přiznání (druhy, způsoby a lhůty pro podání daňových přiznání), je však řešen i postup a stanovení daně při nepodání daňového přiznání, až po samotné vyměření a stanovení daně, včetně lhůt pro její stanovení. V závěru jsou uvedeny konkrétní poznatky z praxe a dopady zavedení daňového řádu v souvislosti s vyměřením spotřební daně.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work deals in the introductory part with the definition of the consumption tax and the applicable legislation. Subsequently the basic expressions are explained, which are used by the substantive law, i.e. Act No. 353/2003 Coll., Consumption Tax Act. The basic elements of the tax structure are used to express tax duties and characteristic of the consumption tax. The mechanism of consumption tax collection explains the principle under which a product becomes the subject to the consumption tax, or its exemption. The introductory chapter is closed by including the consumption tax into the tax system of the Czech Republic and its budget. The second and crucial chapter is dedicated to the assessment proceeding in regards to the consumption tax and includes the principals of the fiscal management. It explains important concepts of the tax administration legislation, i.e. Act No. 280/2009 Coll., The Tax Code. Separate subsections of the second part analyze the assessment proceeding from the tax returns filing (types, methods and deadlines for the tax return filing) but also the procedure and tax withholding on their tax returns, including the tax assessment and determination as well as deadlines for its determination. In the conclusion the specific knowledge of the practice and effects of the Tax Code introduction in regards to the consumption tax assessment are noticed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vymerovaci rizeni v ramci spotrebnich dani.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Gaborikova.pdfPosudek vedoucího práce48,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p.Gaborikova.pdfPosudek oponenta práce43,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Gaborikova.pdfPrůběh obhajoby práce37,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8301

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.