Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAnderlová, Silvie
dc.contributor.authorGáboríková, Hana
dc.contributor.refereeJánošíková, Petra
dc.date.accepted2013-05-06
dc.date.accessioned2014-02-06T12:39:44Z
dc.date.available2012-01-19cs
dc.date.available2014-02-06T12:39:44Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-27
dc.identifier51733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8301
dc.description.abstractBakalářská práce se v úvodní části zabývá vymezením spotřebních daní a jejich platnou právní úpravou. Následně jsou osvětleny základní pojmy, s kterými pracuje hmotněprávní předpis, tj. zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Pro vyjádření daňové povinnosti a pro charakteristiku spotřebních daní jsou uvedeny základní prvky daňové konstrukce. Mechanismus výběru spotřebních daní osvětluje princip, na základě kterého dochází ke zdanění výrobku spotřební daní, popř. k jeho osvobození. Úvodní kapitola je uzavřena začleněním spotřebních daní do daňové soustavy České republiky a jejich rozpočtovým určením. Druhá a stěžejní kapitola je věnována již samotnému vyměřovacímu řízení v rámci spotřebních daní a je protkána zásadami daňového řízení. Vysvětluje důležité pojmy právního předpisu pro správu daní, tj. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Samostatné podkapitoly druhé části analyzují průběh vyměřovacího řízení od podání daňového přiznání (druhy, způsoby a lhůty pro podání daňových přiznání), je však řešen i postup a stanovení daně při nepodání daňového přiznání, až po samotné vyměření a stanovení daně, včetně lhůt pro její stanovení. V závěru jsou uvedeny konkrétní poznatky z praxe a dopady zavedení daňového řádu v souvislosti s vyměřením spotřební daně.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspotřební daňcs
dc.subjectvyměřovací řízenícs
dc.subjectsprávce daněcs
dc.subjectdaňový subjektcs
dc.subjectdaňové přiznánícs
dc.subjectplatební výměrcs
dc.titleVyměřovací řízení v rámci spotřebních danícs
dc.title.alternativeThe assessment procedure under excise taxesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra finančního práva a národního hospodářstvícs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor work deals in the introductory part with the definition of the consumption tax and the applicable legislation. Subsequently the basic expressions are explained, which are used by the substantive law, i.e. Act No. 353/2003 Coll., Consumption Tax Act. The basic elements of the tax structure are used to express tax duties and characteristic of the consumption tax. The mechanism of consumption tax collection explains the principle under which a product becomes the subject to the consumption tax, or its exemption. The introductory chapter is closed by including the consumption tax into the tax system of the Czech Republic and its budget. The second and crucial chapter is dedicated to the assessment proceeding in regards to the consumption tax and includes the principals of the fiscal management. It explains important concepts of the tax administration legislation, i.e. Act No. 280/2009 Coll., The Tax Code. Separate subsections of the second part analyze the assessment proceeding from the tax returns filing (types, methods and deadlines for the tax return filing) but also the procedure and tax withholding on their tax returns, including the tax assessment and determination as well as deadlines for its determination. In the conclusion the specific knowledge of the practice and effects of the Tax Code introduction in regards to the consumption tax assessment are noticed.en
dc.subject.translatedconsumption taxen
dc.subject.translatedassessment proceedingsen
dc.subject.translatedtax administratoren
dc.subject.translatedtaxpayeren
dc.subject.translatedtax returnen
dc.subject.translatedassessmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Vymerovaci rizeni v ramci spotrebnich dani.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Gaborikova.pdfPosudek vedoucího práce48,28 kBAdobe PDFView/Open
op.p.Gaborikova.pdfPosudek oponenta práce43,56 kBAdobe PDFView/Open
protokol Gaborikova.pdfPrůběh obhajoby práce37,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8301

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.