Název: Občanské průkazy, cestovní doklady a rodná čísla
Další názvy: Identity cards, passports and personal identification numbers
Autoři: Škařupa, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Henych, Václav
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8310
Klíčová slova: občanský průkaz;cestovní doklad;rodné číslo;veřejná správa;vnitřní správa;osobní údaj;veřejná listina;evidence obyvatel;přestupky správní orgány
Klíčová slova v dalším jazyce: identity card;travel document;identification number;public Administration;iternal Administration;personal data;public deed;population register;offenses;authorities
Abstrakt: Téma diplomové práce zní ?Občanské průkazy, cestovní doklady a rodná čísla?. Jedná se o oblast veřejné správy, která je vykonávaná orgány státní správy a za určitých podmínek se dotýká každého občana. V důsledku demokratického vývoje celé společnosti a také přistoupení České republiky ke státům Evropské unie, prošla tato oblast veřejné správy zásadními změnami, která si vyžadovala novou právní úpravu. Svou diplomovou práci jsem rozdělil do pěti kapitol, kde se zabývám současnou právní úpravou na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a rodných čísel. Úvodní část své diplomové práce věnuji vymezení základních pojmů, které jsou obsaženy v celé diplomové práci a také stručný popis historického vývoje právní úpravy na úseku občanských dokladů, cestovních dokladů a rodných čísel. Hlavní část práce je zaměřena výkon státní správy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a rodných čísel vůči občanům České republiky, ale také vůči cizím státním příslušníkům pobývající na území České republiky nebo osob bez státní příslušnosti, kteří mohou v určitých případech také zažádat o vydání těchto veřejných listin. V této části je taktéž zpracována působnost a činnost orgánů státní správy zabývající se tímto úsekem veřejné správ, včetně správně právní odpovědnosti vycházející ze zákonné úpravy. V neposlední řadě je v této části uvedeno samotné využití informačních systémů, které jsou s modernizací veřejné správy nepostradatelným prvkem. Za cíl této diplomové práce jsem si stanovil podat soudobý a ucelený pohled na systém právní úpravy občanských průkazů, cestovních dokladů a rodných čísel, seznámit se hlouběji s danou problematikou a zamyslet se nad případnou budoucí úpravou těchto institutů.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of my diploma thesis is ?Identity cards, passports and personal identification numbers?. This is an area of public administration that is performed by state authorities and under certain circumstances it concerns of every citizen. As a result of the democratic development of society and because of Czech Republic´s accesion to the states of the European Union, this area of public administration has undergone major changes, which has been required by new legislation. My diploma thesis is divided into five chapters, in which I deal with the current legislation in the field of identity cards, passports and personal identification numbers. The introductory chapters of my thesis present the definitions of basic terms which are contained in a thesis and also a brief description of the historical development of legislation in the area of citizenship papers, passports and personal identification numbers. The main part of my diploma thesis is focused on execution of state administration in the area of identity cards, passports and personal identification numbers to the citizens of the Czech Republic and also for foreign nationals residing in the Czech Republic or stateless persons who may in certain cases also apply for the issue of these public documents. This section is also dedicated to scope and activities of state authorities dealing with this section of the public administration, including administrative and legal responsibility based on the statutory regulation. Finally this section is referred to the actual use of information systems, which is with modernization of public administration indispensable element. The target of this diploma thesis was establish give a contemporary and comprehensive view of the regulatory system of identity cards, passports and personal identification numbers, learn deeper about this issues and think about the future regulation of these institutes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Obcanske prukazy, cestovni doklady a rodna cisla.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skarupa-Henych.pdfPosudek vedoucího práce834,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skarupa-Krc.pdfPosudek oponenta práce666,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Skarupa-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce608,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8310

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.