Název: Financování výkonu přenesené působnosti obcí
Další názvy: Funding of the performance of the delegated powers of municipalities
Autoři: Knotová, Rudolfína
Vedoucí práce/školitel: Malast, Jan
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8311
Klíčová slova: obec;působnost obce;přenesená působnost;financování obce;delegace ve veřejné správě;financování veřejné správy;příspěvek na výkon státní správy;místní státní správa;obce základní;obec s pověřeným obecním úřadem;obec s rozšířenou působností;obecní rozpočet;hospodaření obce;rozpočtové určení daní
Klíčová slova v dalším jazyce: municipality;competence of municipality;delegated competence;funding of municipality;delegation in public administration;funding of public administration;contribution to power of state administration;local state administration;basic municipality;municipality with authorized municipal office;municipality with extended powers;municipal budget;economy of municipality;budgetary determine of taxes
Abstrakt: Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou přenesené působnosti obcí, tedy státní správy vykonávané orgány obcí. Především se pak věnuje financování této přenesené působnosti. Práce je členěna do deseti kapitol, které představují všechny aspekty související s financováním přenesené působnosti obcí. Vedle historie představuje tato práce také funkce obcí. Druhá část práce se věnuje financování obcí a především pak financování jejich přenesené působnosti. Právní úprava financování přenesené působnosti obcí je nevyhovující, proto autorka v závěru práce představuje možné návrhy na zlepšení současné právní úpravy v této oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis introduces reader into the issue of delegated powers of a municipality, in other word, the state administration performed by the bodies of a municipality. It especially devote itself to the issue of funding these delegated powers. The thesis is deveded into ten chapters which present all aspects concerning funding of delegated powers of a municipality. Besides history this thesis also presents functions of a municipality. The second part of the thesis is devoted to the issue of funding of a municipality and its delegated powers. The legislation of funding of delegated powers of a municipality is inconvenient, therefor the author came up with other possible suggestions to improve today?s legistation in this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Financovani vykonu prenesene pusobnosti obci.pdfPlný text práce906,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Knotova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Knotova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Knotova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce638,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.