Title: Financování výkonu přenesené působnosti obcí
Other Titles: Funding of the performance of the delegated powers of municipalities
Authors: Knotová, Rudolfína
Advisor: Malast, Jan
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8311
Keywords: obec;působnost obce;přenesená působnost;financování obce;delegace ve veřejné správě;financování veřejné správy;příspěvek na výkon státní správy;místní státní správa;obce základní;obec s pověřeným obecním úřadem;obec s rozšířenou působností;obecní rozpočet;hospodaření obce;rozpočtové určení daní
Keywords in different language: municipality;competence of municipality;delegated competence;funding of municipality;delegation in public administration;funding of public administration;contribution to power of state administration;local state administration;basic municipality;municipality with authorized municipal office;municipality with extended powers;municipal budget;economy of municipality;budgetary determine of taxes
Abstract: Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou přenesené působnosti obcí, tedy státní správy vykonávané orgány obcí. Především se pak věnuje financování této přenesené působnosti. Práce je členěna do deseti kapitol, které představují všechny aspekty související s financováním přenesené působnosti obcí. Vedle historie představuje tato práce také funkce obcí. Druhá část práce se věnuje financování obcí a především pak financování jejich přenesené působnosti. Právní úprava financování přenesené působnosti obcí je nevyhovující, proto autorka v závěru práce představuje možné návrhy na zlepšení současné právní úpravy v této oblasti.
Abstract in different language: The thesis introduces reader into the issue of delegated powers of a municipality, in other word, the state administration performed by the bodies of a municipality. It especially devote itself to the issue of funding these delegated powers. The thesis is deveded into ten chapters which present all aspects concerning funding of delegated powers of a municipality. Besides history this thesis also presents functions of a municipality. The second part of the thesis is devoted to the issue of funding of a municipality and its delegated powers. The legislation of funding of delegated powers of a municipality is inconvenient, therefor the author came up with other possible suggestions to improve today?s legistation in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Financovani vykonu prenesene pusobnosti obci.pdfPlný text práce906,81 kBAdobe PDFView/Open
DP-Knotova-Malast.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Knotova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
DP-Knotova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce638,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.