Title: Ochrana práv pacientů v České republice
Other Titles: Patients Rights in the Czech Republic
Authors: Volek, Tomáš
Advisor: Kopecký, Martin
Referee: Henych, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8324
Keywords: práva pacientů;ochrana práv pacientů;etika;lege artis;informovaný souhlas;dříve vyslovená přání;zdravotnická dokumentace;judikatura
Keywords in different language: patients´ rights;protection of patients´ rights;ethics;lege artis;informed consent;previously expressed wish;medical documentation;judicature
Abstract: Diplomová práce na téma ?Ochrana práv pacientů v České republice? podává přehled o současné právní úpravě dané problematiky. Po teoretickém úvodu, kde se autor zabývá vztahem lékaře a pacienta, etikou a morálkou, je pozornost věnována zásadám medicínského práva (především lege artis). Následně autor podrobně popisuje nejdiskutovanější práva pacientů z pohledu zákona o zdravotních službách a jejich možnou ochranu. Prezentována je také odpovědnostní stránka vztahu lékaře a pacienta a ochrana zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with the ?Protection of Patients´ Rights in the Czech Republic? in contemporary legal system. After theoretical overview of relationship between physician and patient and ethics, the attention is devoted to the principles of medical law (mainly lege artis). Consequently most discussed rights and their protection are mentioned in detail (according to the Act on Health Services). Also responsibility in the relationship between physician and patient is mentioned as well as protection of medical staffer and health services providers is involved.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tomas_Volek .pdfPlný text práce817,19 kBAdobe PDFView/Open
DP-Volek-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce416,74 kBAdobe PDFView/Open
DP-Volek-Henych.pdfPosudek oponenta práce517,99 kBAdobe PDFView/Open
DP-Volek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce593,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.