Název: Ochrana práv pacientů v České republice
Další názvy: Patients Rights in the Czech Republic
Autoři: Volek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kopecký, Martin
Oponent: Henych, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8324
Klíčová slova: práva pacientů;ochrana práv pacientů;etika;lege artis;informovaný souhlas;dříve vyslovená přání;zdravotnická dokumentace;judikatura
Klíčová slova v dalším jazyce: patients´ rights;protection of patients´ rights;ethics;lege artis;informed consent;previously expressed wish;medical documentation;judicature
Abstrakt: Diplomová práce na téma ?Ochrana práv pacientů v České republice? podává přehled o současné právní úpravě dané problematiky. Po teoretickém úvodu, kde se autor zabývá vztahem lékaře a pacienta, etikou a morálkou, je pozornost věnována zásadám medicínského práva (především lege artis). Následně autor podrobně popisuje nejdiskutovanější práva pacientů z pohledu zákona o zdravotních službách a jejich možnou ochranu. Prezentována je také odpovědnostní stránka vztahu lékaře a pacienta a ochrana zdravotníků a poskytovatelů zdravotních služeb.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with the ?Protection of Patients´ Rights in the Czech Republic? in contemporary legal system. After theoretical overview of relationship between physician and patient and ethics, the attention is devoted to the principles of medical law (mainly lege artis). Consequently most discussed rights and their protection are mentioned in detail (according to the Act on Health Services). Also responsibility in the relationship between physician and patient is mentioned as well as protection of medical staffer and health services providers is involved.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tomas_Volek .pdfPlný text práce817,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volek-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce416,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volek-Henych.pdfPosudek oponenta práce517,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Volek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce593,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.