Title: Srovnání správní a soudní exekuce na peněžitá plnění
Other Titles: The Comparation of Administrative and Judicial Execution for Pecuniary Fulfillment
Authors: Würzová, Veronika
Advisor: Turková, Ilona
Referee: Kuchynka, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8325
Keywords: exekuce;exekuční řízení;vývoj exekuce;dělená správa;správní exekuce;soudní exekuce;správce daně;soudní exekutor;peněžitá plnění;způsoby exekuce
Keywords in different language: execution;enforcement proceedings;development of enforcement proceedings;devided administration;administrative execution;judicial execution;tax administrator;judicial executor;monetary fulfilment;method of execution
Abstract: Tématem práce je "Srovnání správní a soudní exekuce na peněžité plnění". Od 1. ledna 2013 mohou správní orgány provádět exekuci pouze formou správní exekuce nebo soudní exekuce prostřednictvím soudního exekutora. Nikoliv soudní výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu. Obsahem práce je porovnání správní a soudní exekuce na peněžité plnění. První část práce vysvětluje pojem exekuce a exekuční řízení, exekuční správní orgán a systém dělené správy. Také je charakterizován vývoj exekučního řízení. Druhá část a třetí část se zaměřují na správní exekuci, která se řídí při vymáhání peněžitých plnění daňovým řádem, a soudní exekuci. Obě části popisují a zároveň navzájem komparují prameny správní a soudní exekuce, základní zásady správní a soudní exekuce, fáze exekučního řízení (zahájení, provedení, odklad a zastavení exekučního řízení), náklady exekučního řízení. V neposlední řadě je popis a srovnání konkrétního způsobu provedení exekuce, způsob srážkami ze mzdy a jiných příjmů, a dále stručné nastínění dalších způsobů exekuce podle DŘ. Poslední část práce je komparativního charakteru, která obsahuje srovnání správní a soudní exekuce, tak jako tomu bylo v předcházejících částech jednotlivě, tentokrát komplexně. Vyzdvihuje zásadní rozdíly a shody obou exekucí.
Abstract in different language: Topic of this thesis is "Comparison of administrative and judicial execution of monetary fulfilment". From the 1st of January 2013 the administrative authorities may carry out an execution only in the form of administrative or judicial execution through judicial executor not the judicial enforcement of decisions through the courts. The thesis includes comparison of administrative and judicial execution on monetary fulfilment. The first part of thesis explains the concept of execution and enforcement proceedings, enforcement administrative authority and the system of divided administration. The development of enforcement proceedings is also characterized. The second part of thesis focuses on the administrative execution, which is governed during the enforcement of monetary claims by the Tax Code and judicial execution. Both of sections describe and mutually compares sources of administrative and judicial enforcement, the basic principles of administrative and judicial execution, the stage of enforcement proceedings (initiation, execution, suspension and cessation of enforcement proceedings) the costs of enforcement proceeding. Finally, the description and comparison of methods of execution and one specific method of execution through the deductions from wages and other income and another one. The last part of thesis has a comparative character, it contains the comparison of administrative and judicial execution, as it was in previous sections individually, but this time completely. It highlights the basic differences and consensus both of executions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Veronika Wurzova.pdfPlný text práce10,58 MBAdobe PDFView/Open
DP-Wurzova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce992,36 kBAdobe PDFView/Open
DP-Wurzova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
DP-Wurzova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce558,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.