Název: Srovnání správní a soudní exekuce na peněžitá plnění
Další názvy: The Comparation of Administrative and Judicial Execution for Pecuniary Fulfillment
Autoři: Würzová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Turková, Ilona
Oponent: Kuchynka, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8325
Klíčová slova: exekuce;exekuční řízení;vývoj exekuce;dělená správa;správní exekuce;soudní exekuce;správce daně;soudní exekutor;peněžitá plnění;způsoby exekuce
Klíčová slova v dalším jazyce: execution;enforcement proceedings;development of enforcement proceedings;devided administration;administrative execution;judicial execution;tax administrator;judicial executor;monetary fulfilment;method of execution
Abstrakt: Tématem práce je "Srovnání správní a soudní exekuce na peněžité plnění". Od 1. ledna 2013 mohou správní orgány provádět exekuci pouze formou správní exekuce nebo soudní exekuce prostřednictvím soudního exekutora. Nikoliv soudní výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu. Obsahem práce je porovnání správní a soudní exekuce na peněžité plnění. První část práce vysvětluje pojem exekuce a exekuční řízení, exekuční správní orgán a systém dělené správy. Také je charakterizován vývoj exekučního řízení. Druhá část a třetí část se zaměřují na správní exekuci, která se řídí při vymáhání peněžitých plnění daňovým řádem, a soudní exekuci. Obě části popisují a zároveň navzájem komparují prameny správní a soudní exekuce, základní zásady správní a soudní exekuce, fáze exekučního řízení (zahájení, provedení, odklad a zastavení exekučního řízení), náklady exekučního řízení. V neposlední řadě je popis a srovnání konkrétního způsobu provedení exekuce, způsob srážkami ze mzdy a jiných příjmů, a dále stručné nastínění dalších způsobů exekuce podle DŘ. Poslední část práce je komparativního charakteru, která obsahuje srovnání správní a soudní exekuce, tak jako tomu bylo v předcházejících částech jednotlivě, tentokrát komplexně. Vyzdvihuje zásadní rozdíly a shody obou exekucí.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this thesis is "Comparison of administrative and judicial execution of monetary fulfilment". From the 1st of January 2013 the administrative authorities may carry out an execution only in the form of administrative or judicial execution through judicial executor not the judicial enforcement of decisions through the courts. The thesis includes comparison of administrative and judicial execution on monetary fulfilment. The first part of thesis explains the concept of execution and enforcement proceedings, enforcement administrative authority and the system of divided administration. The development of enforcement proceedings is also characterized. The second part of thesis focuses on the administrative execution, which is governed during the enforcement of monetary claims by the Tax Code and judicial execution. Both of sections describe and mutually compares sources of administrative and judicial enforcement, the basic principles of administrative and judicial execution, the stage of enforcement proceedings (initiation, execution, suspension and cessation of enforcement proceedings) the costs of enforcement proceeding. Finally, the description and comparison of methods of execution and one specific method of execution through the deductions from wages and other income and another one. The last part of thesis has a comparative character, it contains the comparison of administrative and judicial execution, as it was in previous sections individually, but this time completely. It highlights the basic differences and consensus both of executions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Veronika Wurzova.pdfPlný text práce10,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Wurzova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce992,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Wurzova-Kuchynka.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Wurzova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce558,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8325

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.