Title: Právní úprava Veřejného ochránce práv v České republice ve světle právní úpravy Ombudsmana ve Švédsku
Other Titles: Legislation of Public rights protector in the Czech republic in relation to the legislation of Ombudsman in Sweden
Authors: Szafranková, Lenka
Advisor: Turková, Ilona
Referee: Krč, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8326
Keywords: ombudsman;Švédské království;veřejný ochránce práv;stížnost;oblast působnosti;podání podnětu;jednání z vlastní iniciativy;zvláštní oprávnění;žaloba ve veřejném zájmu;podání zpráv o činnosti
Keywords in different language: ombudsman;Kingdom of Sweden;public rights protector;complaint;field of activity;submission of suggestion;acting on own initiative;special authorization;action in the public interest;submitting reports of operation
Abstract: Diplomová práce se zabývá porovnáním základních atributů, shodami a odlišnostmi právní úpravy Veřejného ochránce práv v České republice a systému Ombudsmanů ve Švédském království. Pro úplnost práce obsahuje před samotným předložením právních úprav rovněž právní úpravu Evropského ombudsmana, který byl v některých ohledech dalším vzorem pro právní úpravu Veřejného ochránce práv. Mimo výše uvedené je ve stručnosti předeslána i úprava ombudsmana v obecné rovině.
Abstract in different language: Main theme of the thesis is a comparison of attributes, similarities and differences between legislation of Public Rights Protector in the Czech Republic and a system of Ombudsman in the Kingdom of Sweden. The thesis also contains legislation of European ombudsman, which has been in some regards a template for the legislation of Public Rights Protector, before submission of the legislation of Public Rights Protector and Ombudsman itself. With the exception of what was stated above, it also contains a legislation of ombudsman in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Szafrankova.pdfPlný text práce812,93 kBAdobe PDFView/Open
DP-Szafrankova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce833,92 kBAdobe PDFView/Open
DP-Szafrankova-Krc.pdfPosudek oponenta práce712,33 kBAdobe PDFView/Open
DP-Szafrankova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce644,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.