Název: Právní úprava Veřejného ochránce práv v České republice ve světle právní úpravy Ombudsmana ve Švédsku
Další názvy: Legislation of Public rights protector in the Czech republic in relation to the legislation of Ombudsman in Sweden
Autoři: Szafranková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Turková, Ilona
Oponent: Krč, Robert
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8326
Klíčová slova: ombudsman;Švédské království;veřejný ochránce práv;stížnost;oblast působnosti;podání podnětu;jednání z vlastní iniciativy;zvláštní oprávnění;žaloba ve veřejném zájmu;podání zpráv o činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: ombudsman;Kingdom of Sweden;public rights protector;complaint;field of activity;submission of suggestion;acting on own initiative;special authorization;action in the public interest;submitting reports of operation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá porovnáním základních atributů, shodami a odlišnostmi právní úpravy Veřejného ochránce práv v České republice a systému Ombudsmanů ve Švédském království. Pro úplnost práce obsahuje před samotným předložením právních úprav rovněž právní úpravu Evropského ombudsmana, který byl v některých ohledech dalším vzorem pro právní úpravu Veřejného ochránce práv. Mimo výše uvedené je ve stručnosti předeslána i úprava ombudsmana v obecné rovině.
Abstrakt v dalším jazyce: Main theme of the thesis is a comparison of attributes, similarities and differences between legislation of Public Rights Protector in the Czech Republic and a system of Ombudsman in the Kingdom of Sweden. The thesis also contains legislation of European ombudsman, which has been in some regards a template for the legislation of Public Rights Protector, before submission of the legislation of Public Rights Protector and Ombudsman itself. With the exception of what was stated above, it also contains a legislation of ombudsman in general.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Szafrankova.pdfPlný text práce812,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Szafrankova-Turkova.pdfPosudek vedoucího práce833,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Szafrankova-Krc.pdfPosudek oponenta práce712,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-Szafrankova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce644,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.