Název: Drobná kriminalita na Nepomucku v letech 1918-1938
Další názvy: The petty criminality in the Nepomuk region in years 1918-1938
Autoři: Špaček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8341
Klíčová slova: Československá republika;Nepomucko;Okresní soud Nepomuk;trestní právo;soudnictví;četnictvo;psychologie;hospodářský vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovak republic;Nepomuk region;District court Nepomuk;criminal law;judiciary;gendarmerie;psychology;economic development
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Drobná kriminalita na Nepomucku v letech 1918?1938 pojednává o kriminalitě spáchané v meziválečném období v nepomuckém soudním okrese. Hlavním cílem práce je výzkum kriminality tohoto soudního okresu. Zaměřil jsem se na různé druhy kriminality, především na kriminalitu majetkovou. V práci zmiňuji vývoj soudnictví v Nepomuku od středověku do roku 1918, dále teoretický popis trestního práva první republiky a činnost nepomuckého soudu. Ze zaměstnanců soudu jmenuji soudce JUDr. Jana Dohnálka, JUDr. Jana Gerlacha, JUDr. Františka Žilku, JUDr. Miloslava Nováka a JUDr. Václava Sedláčka. V práci zmiňuji i četnickou stanici v Nepomuku a její osazenstvo. Zvláštní pozornost je kladena na metody výzkumu, kde vycházím ze statistických souborů zpracovaných na základě vlastního výzkumu. O výsledcích výzkumu hovoří druhá část bakalářské práce. Zvláštní důraz je kladen na majetkovou a hospodářskou kriminalitu nepomuckého soudu. Výzkum vychází z pramenů uložených ve Státním okresním archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. V práci jsem použil dobovou i současnou literaturu. Dobovou literaturu zastupují díla Alexandra Berndorfa, Augusta Miřičky, Jaroslava Kallaba aj.
Abstrakt v dalším jazyce: The petty criminality in the Nepomuk region in years 1918?1938, which deal with criminality committed in interwar period in judicial district Nepomuk, is my bachelor?s thesis. The main target of my thesis is the research on crime in this judicial district. I concentrate on different kind of criminality, especially on the crime of property. I mention the development of justice in Nepomuk from the Middle Ages to 1918, next the theoretical description of the criminal law in the first republic and the Nepomuk court activity. I appoint JUDr. Jan Dohnálek, JUDr. Jan Gerlach, JUDr. František Žilka, JUDr. Miloslav Novák and JUDr. Václav Sedláček from the employee of Nepomuk court. I mention the police station and it?s attendant in Nepomuk in my thesis too. I place emphasis on the research methods, because I come out of statistically processed files down to my own research. The second part of my bachelor?s thesis deal with the results of research. I place emphasis on the property and economic crime of the Nepomuk court. The research there based on the source of information, which were located in Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích. In the thesis I use the contemporary literature and the literature of the older period, which is represent in the works of Alexandr Berndorf, August Miřička, Jaroslav Kallab and so on.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Drobna kriminalita na Nepomucku v letech 1918-1938.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek M. V.pdfPosudek vedoucího práce197,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek M. O.pdfPosudek oponenta práce80,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Spacek M. P.pdfPrůběh obhajoby práce56,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8341

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.