Title: Moderní archeologická naleziště na Bílinsku
Other Titles: Modern archaeological research on Bílina region
Authors: Zdeňková, Michaela
Advisor: Východská, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8342
Keywords: archeologický výzkum;Bílina;Keltové;doly Bílina;zoomorfní figurky;poklad;zkamenělina;Slované;hradiště;Radovesice;Lahošť;Zabrušany;Hostomice;Bílinské moře;kamenné koule
Keywords in different language: archaeological research;Bílina;Celts;pits Bílina;zoomorphic figurines;treasure;fossil;Slavs;fort;Radovesice;Lahošť;Zabrušany;Hostomice;Bílins sea;stone balls
Abstract: Stopy dějin města Bíliny sahají až do pravěku. V mladší době kamenné osídlil poměrně velkou část území v tomto regionu lid s keramikou lineární. Od této doby se dá sledovat či předpokládat kontinuální vývoj oblasti až do raného středověku. Poměrně Velký rozkvět zaznamenává Bílina právě v 10. století n. l., kdy se stává poměrně významným správním střediskem. Město si své důležité postavení, centrum provincie, udrželo až do 13. století. Předložená práce ?Moderní archeologická naleziště na Bílinsku? dokumentuje na konkrétních lokalitách výše zmíněné významné etapy v prehistorii a historii města. Svůj výběr jsem podřídila důležitosti těchto nalezišť a také svým studijním zájmům. Jistým kritériem mého výběru a rozsahu zpracování byla také možnost shlédnout konkrétní artefakty z výzkumů v muzejních expozicích.
Abstract in different language: Traces of the history the city of Bíliny date back to prehistoric times. In the Neolithic people with linear pottery occupied relatively large portion territory in this region. Hence we can monitored or presumed continuous development the region until the early Middle Ages. The city of Bílina records quite a large prosperity in 10th century AD, when it becomes relatively important administrative center. City has retained important position the center of the province until the 13th century. The present work "Modern archaeological sites on Bílina" documents important stages in the prehistory and history of the city. My choice I have subordinated the importance archeological sites and my study interests. The criterion mine choice and range of processing was also an opportunity to see artifacts from research in the museum exhibitions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konecna verze bakalarske prace - Michaela Zdenkova.pdfPlný text práce962,11 kBAdobe PDFView/Open
Zdenkova V.pdfPosudek vedoucího práce121,67 kBAdobe PDFView/Open
Zdenkova O.pdfPosudek oponenta práce176,41 kBAdobe PDFView/Open
Zdenkova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8342

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.