Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication in project team
Authors: Schimmerová, Tereza
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8364
Keywords: projekt;projektový tým;komunikace;komunikační kanály;informační systém.
Keywords in different language: project;project team;communication;communication channel;information system.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu komunikační sítě projektového týmu společnosti Českomoravské informační systémy, s.r.o. Hlavním cílem práce je zhodnotit stávající komunikaci členů projektového týmu, vyčlenit případné problémy a chyby, navrhnout jejich řešení a porovnat navrhované s analyzovaným. Práce je zaměřena na praktické využití znalostí z teorie k analýze komunikace v patnáctičlenném týmu čtyřletého projektu ?Zvýšení podílu na trhu prostřednictvím dotačního programu EU Peníze školám?. Jako řešení nedostatků v komunikaci projektového týmu je zvoleno pořízení a implementace nového informačního systému. Následuje porovnání stávajícího řešení s navrhovaným a rozhodnutí o investici do nového informačního systému. Rozhodnutí je doplněno o výpočty základních ukazatelů a slovní popis.
Abstract in different language: Presented bachelor´s project is focused on the analysis of project team communication network of the limited company Českomoravské informační systémy, s.r.o. The main objective of this final project is to evaluate current communication of the project team members, to discover possible problems, suggest its solutions and to compare suggestions with analysis. The bachelor´s project is focused on the practical utilization of the theoretical knowledge to analyse the communication matrix of the project ?Increase of the market share through the grant programme EU Money to the schools? As the solution of the communication mistakes of the project team is selected the implementation of a new information system. The comparison of the current and the suggested solution and the decision to do the investment to the new information system follows. This decision is supported by its description and by the calculation of its basic indicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tereza Schimmerova_Cheb 2012.pdfPlný text práce3,4 MBAdobe PDFView/Open
Schimmerova v.pdfPosudek vedoucího práce554,95 kBAdobe PDFView/Open
Schimmerova o.pdfPosudek oponenta práce498,31 kBAdobe PDFView/Open
Schimmerova ob.pdfPrůběh obhajoby práce309,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.