Název: Uplatnění malých a středních podniků jako faktoru růstu národního hospodářství
Další názvy: Application of small and medium-sized enterprises as a factor in the growth of national economy
Autoři: Marešová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Hofman, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8368
Klíčová slova: malé a střední podniky;SWOT analýza;příležitosti a hrozby;silné a slabé stránky;udržitelný rozvoj;stavebnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: small and medium sized enterprises;SWOT analysis;opportunities;threats;strengths;weaknesses;sustainable development;construction
Abstrakt: Předložená práce je zaměřená na tématiku malého a středního podnikání v České republice. Popisuje zejména současnou situaci malých a středních podniků, jejich význam pro národní hospodářství, formy podpor malého a středního podnikání a nevýhody, které s sebou malé a střední podnikání přináší. Cílem práce je na základě rozboru vnějšího a vnitřního prostředí konkrétního malého podniku sestavení SWOT analýzy daného podniku, dále pak návrh řešení slabých stránek a návrh opatření, která by mohla eliminovat důsledky hrozeb ohrožujících tento podnik. Navržená řešení a opatření jsou v závěru práce zhodnocena s ohledem na jejich realizovatelnost a efektivitu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the issue of small and medium enterprises in the Czech Republic. The thesis describes the contemporary state of smalls and medium enterprises, their role in the national economy, forms of their supporting and disadvantages of small and medium companies. The aim of the thesis, based on the analysis of internal and external environment of a specific company, is to conduct the SWOT analysis of the company and propose steps to eliminate possible threats of the given enterprise. The proposed steps are evaluated according to their feasibility in the concluding part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MARESOVA Lenka 2012 Bakalarska prace.pdfPlný text práce392,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova v.pdfPosudek vedoucího práce853,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova o.pdfPosudek oponenta práce544,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maresova ob.pdfPrůběh obhajoby práce465,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8368

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.