Title: Uplatnění malých a středních podniků jako faktoru růstu národního hospodářství
Other Titles: Application of small and medium-sized enterprises as a factor in the growth of national economy
Authors: Marešová, Lenka
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Hofman, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8368
Keywords: malé a střední podniky;SWOT analýza;příležitosti a hrozby;silné a slabé stránky;udržitelný rozvoj;stavebnictví
Keywords in different language: small and medium sized enterprises;SWOT analysis;opportunities;threats;strengths;weaknesses;sustainable development;construction
Abstract: Předložená práce je zaměřená na tématiku malého a středního podnikání v České republice. Popisuje zejména současnou situaci malých a středních podniků, jejich význam pro národní hospodářství, formy podpor malého a středního podnikání a nevýhody, které s sebou malé a střední podnikání přináší. Cílem práce je na základě rozboru vnějšího a vnitřního prostředí konkrétního malého podniku sestavení SWOT analýzy daného podniku, dále pak návrh řešení slabých stránek a návrh opatření, která by mohla eliminovat důsledky hrozeb ohrožujících tento podnik. Navržená řešení a opatření jsou v závěru práce zhodnocena s ohledem na jejich realizovatelnost a efektivitu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of small and medium enterprises in the Czech Republic. The thesis describes the contemporary state of smalls and medium enterprises, their role in the national economy, forms of their supporting and disadvantages of small and medium companies. The aim of the thesis, based on the analysis of internal and external environment of a specific company, is to conduct the SWOT analysis of the company and propose steps to eliminate possible threats of the given enterprise. The proposed steps are evaluated according to their feasibility in the concluding part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARESOVA Lenka 2012 Bakalarska prace.pdfPlný text práce392,56 kBAdobe PDFView/Open
Maresova v.pdfPosudek vedoucího práce853,25 kBAdobe PDFView/Open
Maresova o.pdfPosudek oponenta práce544,02 kBAdobe PDFView/Open
Maresova ob.pdfPrůběh obhajoby práce465,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8368

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.