Title: Úloha krizového manažera při krizovém řízení organizace
Other Titles: The Role of Crisis Manager in a Crisis Management Process
Authors: Zahradníková, Šárka
Advisor: Ircingová, Jarmila
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8372
Keywords: krizové řízení;krizový manažer;krizová komunikace;restrukturalizace
Keywords in different language: crisis management;crisis manager;crisis communication;restructuring
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zmapovat problematiku krizového řízení, jeho nástroje a způsoby řešení krizové situace. Teoretická část práce objasňuje základní teoretická východiska problematiky krizového řízení, soustřeďuje se na zjištění příčin krize, určení její povahy a fáze, ve které se podnik nachází. Empirická část popisuje proces krizového řízení v konkrétním podniku (SP a. s.), přičemž hlavní důraz je kladen na identifikaci příčin krize, její řešení a analýzu vybraných finančních ukazatelů. Součástí praktické části je i návrh budoucí podnikové strategie na základě marketingových nástrojů (SWOT analýza).
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to map the area of crisis management, its tools and methods of solution of crisis situations. The theoretical part centres around elementary theoretical background of crisis management, focusing on the process of crisis identification, identification of its causes, nature and the phases a company goes through. The practical part describes the process of crisis management in a specific company (SP Plc.), with emphasis on identification of crisis causes, its solution and the analysis of selected financial indicators. Additionally, the part includes practical suggestions of corporate business strategy based on marketing tools (SWOT analysis).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zahradnikova final version.pdfPlný text práce758,47 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova v.pdfPosudek vedoucího práce644,5 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova o.pdfPosudek oponenta práce534,68 kBAdobe PDFView/Open
Zahradnikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce191,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.