Název: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Další názvy: An analysis of economic results of a company in the time of an economic crisis
Autoři: Grisníková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Taušl Procházková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8378
Klíčová slova: hospodářská krize;podnik;finanční analýza;absolutní ukazatele;poměrové ukazatele;analýza prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;company;financial analysis;absolute indicators;ratio indicators;analys of environment
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je provézt finanční analýzu a celkové zhodnocení dopadu hospodářské krize na společnost GR electronic spol. s r.o., kdy je důležité, posoudit, jaké následky v celkovém měřítku hospodářská krize v podniku zanechala. První část práce obecné charakterizuje společnost GR electronic, spol. s r.o., dle obchodního zákoníku. Druhá část charakterizuje a celkově popisuje celý podnik. Následně jsou teoretické informace provázány s praktickými informacemi o chodu celé společnosti a jejím hospodaření v době hospodářské krize. Další kapitola obsahuje finanční analýzu, která obsahuje jak ukazatele absolutní tak poměrové. Součástí této kapitoly je také finanční vývoj v roce 2005-2011. V poslední kapitole je provedena analýza prostředí, kde je popsáno makroprostředí tak mikroprostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this work is to perform a financial analysis and overall assessment of the impact of the economic crisis on the company GR electronic spol. s ro, which is important to assess what effect the overall scale of the economic crisis has left the company. The first part is generally characterized by electronic GR et al. with r.o., according to the Commercial Code. The second part describes a generally describes the entire company. Subsequently, the theoretical information linked with practical information about the entire company and its management in times of economic crisis. The following chapter is the financial analysis that includes both absolute figures and ratios/indicators. This chapter is also financial development in 2005-2011. The last chapter is an analysis of the environment where it describes microenvironment and macro environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
grisnikova_bakalarskaprace.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grisnikova v.pdfPosudek vedoucího práce548,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grisnikova o.pdfPosudek oponenta práce580,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grisnikova ob.pdfPrůběh obhajoby práce150,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8378

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.