Title: Ekonomické zhodnocení kooperace podniků v konkurenčním prostředí
Other Titles: Economic evaluation of business cooperation in a competitive environment
Authors: Bílková, Jana
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8381
Keywords: podnikání;legislativa;cestovní kancelář a agentura;analýza činností
Keywords in different language: business;legislation;travel office and agency;analysis of activities
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na kooperaci cestovní kanceláře SUN TRAVEL s. r. o. s podnikatelskými subjekty se sídlem podnikání ve Spolkové republice Německo. Tato práce obsahuje legislativní náležitosti, jejichž znalost je podmínkou pro založení cestovní kanceláře s tímto zaměřením. Dále disponuje analýzou podnikatelských činností včetně SWOT analýzy, určení silných a slabých stránek podniku a dále navrhuje řešení na optimalizaci podnikatelských činností a posouzení ekonomické efektivnosti navrhovaných opatření.
Abstract in different language: The present work is focused on cooperation agency SUN TRAVEL s. r. o. with an established business with a place of business in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. This work includes legislative requirements, which knowledge is a condition for the establishment of travel agency with this focus. Further it has analysis business activities, including SWOT analysis, identifying strengths and weaknesses business operations and evaluation of economic efficiency of the suggested measures.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K11B0118K.pdfPlný text práce747,73 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova v.pdfPosudek vedoucího práce892,1 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova o.pdfPosudek oponenta práce554,67 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova ob.pdfPrůběh obhajoby práce169,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.