Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Establishing of business entity based on the realisation of a specific business plan
Authors: Auštedová, Martina
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8387
Keywords: podnikatelský záměr;založení podniku;podnikání;malé a střední podniky;živnost;květinářství;finanční plán;marketingová strategie
Keywords in different language: business plan;establishing business;business;small and medium sized enterprises;trade;florist´s;financial plan;marketing strategy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru založení vlastního květinářství. Na začátku práce jsou zde přehledně popsány druhy podnikání v České republice s následným zaměřením na malé a střední podniky a jednotlivé právní formy podnikání. Dále jsou v práci uvedeny legislativní požadavky a jednotlivé kroky k získání živnostenského oprávnění společně s výběrem nevhodnějšího umístění provozovny. Předposlední kapitola práce je věnována konkrétnímu podnikatelskému plánu květinářství, kde jsou důkladně rozebrány všechny jeho části od nabízených produktů a služeb, analýzy trhu, konkurence a zákazníků, přes marketingovou a prodejní strategii až po přehled plánovaných výdajů, zahajovací rozvahu, možnosti financování začínajícího podnikání a finanční plán, který obsahuje plánovaný výkaz cash flow, výkaz zisku a ztráty a rozvahy. Závěr práce hodnotí úspěšnost realizace podnikání a další možnosti rozvoje.
Abstract in different language: This Bachelor work deals with a business plan ? own florist?s. At the beginning of the work, there are clearly described kinds of business in the Czech Republic, followed by a focus on small and medium-sized enterprises and legal forms of business. In the next chapter, there are described legislative requirements and steps how to get a trade license and then we choose the best location for the shop. The penultimate chapter is about specific business plan of the florist?s, which includes all offered products and services, market analysis, competition, customers, marketing and sales strategy, the overview of planned expenditures, the opening balance sheet, possibilities of getting money, which you need for start with business, and the financial plan which includes planned cash flow statement, profit and loss statement and balance sheet. In conclusion of this work there is an overall evaluation of the success of the realization of the business and the other development opportunities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
BP_austedova.PDFPrůběh obhajoby práce148,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.