Název: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Další názvy: Establishing of business entity based on the realisation of a specific business plan
Autoři: Auštedová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Vacíková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8387
Klíčová slova: podnikatelský záměr;založení podniku;podnikání;malé a střední podniky;živnost;květinářství;finanční plán;marketingová strategie
Klíčová slova v dalším jazyce: business plan;establishing business;business;small and medium sized enterprises;trade;florist´s;financial plan;marketing strategy
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru založení vlastního květinářství. Na začátku práce jsou zde přehledně popsány druhy podnikání v České republice s následným zaměřením na malé a střední podniky a jednotlivé právní formy podnikání. Dále jsou v práci uvedeny legislativní požadavky a jednotlivé kroky k získání živnostenského oprávnění společně s výběrem nevhodnějšího umístění provozovny. Předposlední kapitola práce je věnována konkrétnímu podnikatelskému plánu květinářství, kde jsou důkladně rozebrány všechny jeho části od nabízených produktů a služeb, analýzy trhu, konkurence a zákazníků, přes marketingovou a prodejní strategii až po přehled plánovaných výdajů, zahajovací rozvahu, možnosti financování začínajícího podnikání a finanční plán, který obsahuje plánovaný výkaz cash flow, výkaz zisku a ztráty a rozvahy. Závěr práce hodnotí úspěšnost realizace podnikání a další možnosti rozvoje.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work deals with a business plan ? own florist?s. At the beginning of the work, there are clearly described kinds of business in the Czech Republic, followed by a focus on small and medium-sized enterprises and legal forms of business. In the next chapter, there are described legislative requirements and steps how to get a trade license and then we choose the best location for the shop. The penultimate chapter is about specific business plan of the florist?s, which includes all offered products and services, market analysis, competition, customers, marketing and sales strategy, the overview of planned expenditures, the opening balance sheet, possibilities of getting money, which you need for start with business, and the financial plan which includes planned cash flow statement, profit and loss statement and balance sheet. In conclusion of this work there is an overall evaluation of the success of the realization of the business and the other development opportunities.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vznik podnikatelskeho subjektu na zaklade realizace konkretniho podnikatelskeho zameru.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_austedova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_austedova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_austedova.PDFPrůběh obhajoby práce148,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.