Title: Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti
Other Titles: The analysis of cost of management in the company
Authors: Fialová, Terezie
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Skálová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8396
Keywords: analýza;členění nákladů;kalkulace;řízení nákladů
Keywords in different language: analysis;cost divisions;calculation;cost management
Abstract: Tato bakalářská práce, která se nazývá ?Analýza řízení nákladů v konkrétní společnosti?, je zaměřena na analýzu současného systému řízení nákladů ve firmě a její zhodnocení a návrh případných řešení problematických oblastí. V první části se práce zabývá představením společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se analýzy, jako např. náklady a jejich členění, výnosy, kalkulace. V praktické části jsou náklady analyzovány. Je provedena horizontální a vertikální analýza, nastíněna kalkulace konkrétní zakázky a na závěr doporučena opatření vedoucí ke zlepšení problematických částí v řízení nákladů.
Abstract in different language: This bachelor?s thesis?s name is ?Analysis of cost management? is focused on analysing of current system of cost management in a company and its evaluation and proposal of possible solutions of problematic areas. First part deals with introduction of a company. In the theoretical part basic terms of analysis for example costs and its divisions, revenues, calculations are explained. Practical part does analysis of costs. Horizontal and vertical analysis is made, calculation of definite contract is outlined and in conclusions there are suggested proposals for improving problematic areas of cost management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialova_Terezie_BP.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
BP_fialova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_fialova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
BP_fialova.PDFPrůběh obhajoby práce185,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8396

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.