Title: Zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku
Other Titles: The Evaluation of Economic Situation of a Company
Authors: Kubínová, Jana
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Kořínek, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8416
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti BOS Automotive Products CZ s. r. o. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána charakteristika finanční analýzy a jednotlivé metody, které tato analýza používá včetně uvedených vzorců pro výpočty ukazatelů. Nejvíce se zde finanční analýza zaměřuje na horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů a na výpočet poměrových ukazatelů (rentabilita, aktivita, likvidita, zadluženost). V praktické části je charakterizována společnost BOS Automotive Products CZ s. r. o., dále jsou zde vypočteny jednotlivé ukazatele již zmíněné v teoretické části a interpretovány jejich výsledky. Ke zpracování praktické části byly použity účetní výkazy uvedeného podniku za období 2007 - 2011 spolu s interními materiály podniku. Závěrem je celkově zhodnocena ekonomická situace podniku a jsou stanoveny návrhy na její zlepšení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the evaluation of economic situation of BOS Automotive Products CZ s. r. o. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the characteristics of financial analysis and particular methods which this analysis uses including figures for calculation of indices. Financial analysis is here used mainly for horizontal and vertical analysis of financial statements and calculation of financial ratios (profitability, activity, liquidity, indebtedness). The practical part describes the company BOS Automotive Products CZ s. r. o., next are calculated particular indices from theoretical part and their results are interpreted. For the practical part have been used financial statements of the company in period 2007 - 2011 together with the internal materials of the company. In conclusion, the economic situation of the company is evaluated and proposals for its improvement are made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Kubinova_odevzdani.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BP_kubinova.PDFPrůběh obhajoby práce186,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.