Název: Zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku
Další názvy: The Evaluation of Economic Situation of a Company
Autoři: Kubínová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Milena
Oponent: Kořínek, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8416
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;financial ratios
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace společnosti BOS Automotive Products CZ s. r. o. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána charakteristika finanční analýzy a jednotlivé metody, které tato analýza používá včetně uvedených vzorců pro výpočty ukazatelů. Nejvíce se zde finanční analýza zaměřuje na horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů a na výpočet poměrových ukazatelů (rentabilita, aktivita, likvidita, zadluženost). V praktické části je charakterizována společnost BOS Automotive Products CZ s. r. o., dále jsou zde vypočteny jednotlivé ukazatele již zmíněné v teoretické části a interpretovány jejich výsledky. Ke zpracování praktické části byly použity účetní výkazy uvedeného podniku za období 2007 - 2011 spolu s interními materiály podniku. Závěrem je celkově zhodnocena ekonomická situace podniku a jsou stanoveny návrhy na její zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on the evaluation of economic situation of BOS Automotive Products CZ s. r. o. It consists of a theoretical and practical part. The theoretical part describes the characteristics of financial analysis and particular methods which this analysis uses including figures for calculation of indices. Financial analysis is here used mainly for horizontal and vertical analysis of financial statements and calculation of financial ratios (profitability, activity, liquidity, indebtedness). The practical part describes the company BOS Automotive Products CZ s. r. o., next are calculated particular indices from theoretical part and their results are interpreted. For the practical part have been used financial statements of the company in period 2007 - 2011 together with the internal materials of the company. In conclusion, the economic situation of the company is evaluated and proposals for its improvement are made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Kubinova_odevzdani.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_kubinova.PDFPrůběh obhajoby práce186,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8416

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.