Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: Establishing of Business Entity Based on the Realization of a Specific Business Plan
Authors: Pavlasová, Lucie
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8430
Keywords: právní formy podnikání;podnikatelský plán;založení podniku;SWOT analýza;PEST analýza
Keywords in different language: legal forms of business;business plan;start a business;SWOT analysis;PEST analysis
Abstract: Bakalářská práce je po teoretické i praktické stránce zaměřena na vznik podniku na základě realizace podnikatelského plánu, který podniká v oblasti prodeje zboží, služeb a grafických návrhů. V první části je zahrnut popis postupu při založení společnosti od volby právní formy podnikání až po založení společnosti RainBow Color, s. r. o. v Chomutově. Hlavní částí práce je podnikatelský plán této společnosti, jehož součástí je organizační struktura společnosti, plán personálního zabezpečení, analýza konkurence, finanční plán a marketingový plán včetně PEST analýzy prostředí a SWOT analýzy. V poslední části bakalářské práce jsou specifikována možná rizika pro nově vznikající podnik a stanoven předpokládaný vývoj tohoto podniku v budoucnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the theoretical and practical points of implementation of the business plan in a company, that sells goods, services and isengagedin graphic desing. The first part of this bachelor thesis describes procedure from establishing the company to choosing the legal form of business. The procedure of founding company RainBow Color, s.r.o. in Chomutov, is included in this work too. The main part of the bachelor thesis consists of this company´s business plan, which includes organizational structure, staffing plan, competition analysis, financial plan and marketing plan, including environmental analysis PEST and SWOT analysis. The last part of the work deals with specified risks for newly established company in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pavlasova Lucie 2013.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavlasova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavlasova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
BP_pavlasova.PDFPrůběh obhajoby práce175,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8430

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.