Název: Komunikace v projektovém týmu
Další názvy: Communication within the project team
Autoři: Preslová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Věra
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8438
Klíčová slova: komunikace;projektový management;projekt;projektový tým
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;project management;project;project team
Abstrakt: Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat komunikaci v projektovém týmu společnosti První certifikační autorita, a.s., případně navrhnout příslušná řešení, doporučení či opatření vhodná ke zlepšení možných nedostatků této komunikace. Bakalářská práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola teoreticky seznamuje s pojmem komunikace, druhá kapitola je pak soustředěna na teoretické pojetí pojmů projektový management, projekt, projektový tým. Třetí kapitola představuje společnost První certifikační autorita, a.s. a následující kapitola je zaměřena na prezentaci jejích produktů a služeb. V páté kapitole se pak zabývám popisem konkrétního projektu SecureStore. Kapitolou šestou charakterizuji komunikaci v projektovém týmu, v kapitole sedm pak provádím její analýzu, na základě již zmíněného dotazníkového šetření. V poslední, osmé kapitole se snažím navrhnout možná opatření, řešení či doporučení, která by mohla napomoci ke zlepšení stávající komunikace v projektovém týmu. Důvodem výběru tohoto tématu je mé přesvědčení o důležitosti komunikace mezi lidmi.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the Bachelor thesis is to characterize and analyze communications within the project team of the First certification authority, Inc. or to propose appropriate solutions, recommendations or appropriate measures to improve the potential shortcomings of this communication. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter introduces the concept of communication in theory, the second chapter is then concentrated on the theoretical concept of the concepts of project management, the project, the project team. The third chapter introduces the company?s I.CA and the following chapter is focused on the presentation of its products and services. In the fifth chapter, then deal with the description of a particular project SecureStore. Chapter six characterizing communication in the project team, in chapter seven then doing her analysis, based on the already mentioned questionnaire survey. In the final, eighth chapter trying to suggest possible measures, solutions and recommendations that could help to improve existing communication within the project team. The reason for choosing this topic is my belief about the importance of communication between people.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Komunikace.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_preslova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_preslova_OP.PDFPosudek oponenta práce643,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_preslova.PDFPrůběh obhajoby práce220,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.