Title: Komunikace v projektovém týmu
Other Titles: Communication within the project team
Authors: Preslová, Hana
Advisor: Dvořáková, Věra
Referee: Egerová, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8438
Keywords: komunikace;projektový management;projekt;projektový tým
Keywords in different language: communication;project management;project;project team
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat a analyzovat komunikaci v projektovém týmu společnosti První certifikační autorita, a.s., případně navrhnout příslušná řešení, doporučení či opatření vhodná ke zlepšení možných nedostatků této komunikace. Bakalářská práce je členěna do osmi kapitol. První kapitola teoreticky seznamuje s pojmem komunikace, druhá kapitola je pak soustředěna na teoretické pojetí pojmů projektový management, projekt, projektový tým. Třetí kapitola představuje společnost První certifikační autorita, a.s. a následující kapitola je zaměřena na prezentaci jejích produktů a služeb. V páté kapitole se pak zabývám popisem konkrétního projektu SecureStore. Kapitolou šestou charakterizuji komunikaci v projektovém týmu, v kapitole sedm pak provádím její analýzu, na základě již zmíněného dotazníkového šetření. V poslední, osmé kapitole se snažím navrhnout možná opatření, řešení či doporučení, která by mohla napomoci ke zlepšení stávající komunikace v projektovém týmu. Důvodem výběru tohoto tématu je mé přesvědčení o důležitosti komunikace mezi lidmi.
Abstract in different language: The main objective of the Bachelor thesis is to characterize and analyze communications within the project team of the First certification authority, Inc. or to propose appropriate solutions, recommendations or appropriate measures to improve the potential shortcomings of this communication. The thesis is divided into eight chapters. The first chapter introduces the concept of communication in theory, the second chapter is then concentrated on the theoretical concept of the concepts of project management, the project, the project team. The third chapter introduces the company?s I.CA and the following chapter is focused on the presentation of its products and services. In the fifth chapter, then deal with the description of a particular project SecureStore. Chapter six characterizing communication in the project team, in chapter seven then doing her analysis, based on the already mentioned questionnaire survey. In the final, eighth chapter trying to suggest possible measures, solutions and recommendations that could help to improve existing communication within the project team. The reason for choosing this topic is my belief about the importance of communication between people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Komunikace.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
BP_preslova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
BP_preslova_OP.PDFPosudek oponenta práce643,21 kBAdobe PDFView/Open
BP_preslova.PDFPrůběh obhajoby práce220,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.