Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of the Economic Situation of the Company
Authors: Řechtáčková, Kateřina
Advisor: Skálová, Petra
Referee: Šlechtová, Yvona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8442
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;poměrové ukazatele;SWOT analýza
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;financial ratios;SWOT analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku Vápenka Čertovy schody a. s. Práce je rozdělena na několik částí. Nejdříve je charakterizován vybraný podnik a jeho okolí. Následuje teoretická část, která popisuje zdroje, uživatele, principy a cíle finanční analýzy. Největší pozornost je věnována metodám finanční analýzy. V další části práce je provedena finanční analýza podniku za období 2007 až 2011. Poté je zhotovena SWOT analýza, pomocí které jsou analyzovány silné a slabé stránky podniku a příležitosti a hrozby přicházející z okolí podniku. Na základě vytvořených analýz jsou sestaveny návrhy na zlepšení ekonomické situace podniku.
Abstract in different language: The thesis is focused on evaluation of the economic situation of the Vápenka Čertovy schody a. s. The thesis is divided into several parts. The first part describes the company. The following theoretical section describes resources, users, principles and objectives of the financial analysis. The greatest attention is devoted to methods of the financial analysis. The next part includes financial analysis of the company for the period 2007 to 2011. The following SWOT analysis describes strengths and weaknesses of the company, opportunities and threats coming from the surround of the company. Based on the analyzes suggestions to improve the economic situation of the company have been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Rechtackova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
BP_rechtackova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
BP_rechtackova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_rechtackova.PDFPrůběh obhajoby práce177,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.