Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Evaluation of economic situation of company
Authors: Soukupová, Martina
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8447
Keywords: finanční analýza;telekomunikační odvětví;T-Mobile
Keywords in different language: financial analysis;telecommunication sector;T-Mobile
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit hospodaření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pomocí nástrojů finanční analýzy. Jsou použity metody horizontální a vertikální analýzy, analýza pracovního kapitálu a poměrové ukazatele. Pozornost je věnována také bonitním a bankrotním modelům. V prvé řadě je teoreticky vysvětlen význam a postup výpočtu ukazatelů, který je následně aplikován na konkrétní hodnoty. Výsledky za jednotlivá období jsou porovnány s průměrem v telekomunikačním odvětví. Následuje závěrečné shrnutí finančního zdraví společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., vymezení slabých míst a doporučení pro zlepšení ekonomické situace.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor thesis is to evaluate an economic situation of the company T-Mobile Czech Republic by using the tools of financial analysis. There are used methods of horizontal and vertical analysis, as well as analysis of working capital and financial ratios. Attention is also paid to creditworthy and bankrupt models. Firstly, it is theoretically explained the importance of the calculation of indicators, which is then applied to a specific value. The results for each period are compared with the average in the telecommunications industry. The following is a final summary of financial health of the company T-Mobile Czech Republic, the definition of weaknesses and recommendations for improvement of the economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Soukupova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
BP_soukupovaM_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
BP_soukupovaM_OP.PDFPosudek oponenta práce496,31 kBAdobe PDFView/Open
BP_soukupovaM.PDFPrůběh obhajoby práce175,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8447

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.