Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: Evaluation of economic situation of company
Autoři: Soukupová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8447
Klíčová slova: finanční analýza;telekomunikační odvětví;T-Mobile
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;telecommunication sector;T-Mobile
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnotit hospodaření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pomocí nástrojů finanční analýzy. Jsou použity metody horizontální a vertikální analýzy, analýza pracovního kapitálu a poměrové ukazatele. Pozornost je věnována také bonitním a bankrotním modelům. V prvé řadě je teoreticky vysvětlen význam a postup výpočtu ukazatelů, který je následně aplikován na konkrétní hodnoty. Výsledky za jednotlivá období jsou porovnány s průměrem v telekomunikačním odvětví. Následuje závěrečné shrnutí finančního zdraví společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., vymezení slabých míst a doporučení pro zlepšení ekonomické situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this Bachelor thesis is to evaluate an economic situation of the company T-Mobile Czech Republic by using the tools of financial analysis. There are used methods of horizontal and vertical analysis, as well as analysis of working capital and financial ratios. Attention is also paid to creditworthy and bankrupt models. Firstly, it is theoretically explained the importance of the calculation of indicators, which is then applied to a specific value. The results for each period are compared with the average in the telecommunications industry. The following is a final summary of financial health of the company T-Mobile Czech Republic, the definition of weaknesses and recommendations for improvement of the economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Soukupova.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaM_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaM_OP.PDFPosudek oponenta práce496,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_soukupovaM.PDFPrůběh obhajoby práce175,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8447

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.