Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: The evaluation of economic situation of the business organization
Authors: Vrba, Martin
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8459
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio analysis
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku Eutit s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy. V práci jsou uvedeny základní informace o podniku, dále je popsána finanční analýza, zdroje, ze kterých čerpá, její uživatelé a základní metody finanční analýzy. Finanční analýza podniku Eutit s.r.o. je provedena pomocí analýzy absolutních ukazatelů, analýzy čistého pracovního kapitálu a poměrových ukazatelů. Součástí poměrové analýzy jsou ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a produktivity práce. V bakalářské práci jsou taktéž užity nejpoužívanější souhrnné ukazatele, tj. Altmanovo Z-skóre a index IN 05. K vypracování praktické části byly použity účetní výkazy uvedené společnosti za období 2008 - 2012 a další interní materiály. Na základě provedené finanční analýzy je v závěru práce uvedeno komplexní zhodnocení finanční situace společnosti a jsou navržena doporučení pro zlepšení její ekonomické situace.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the business organization Eutit s.r.o. using financial analysis tools. The thesis presents basic information about the company, describes financial analysis and there are also information about the sources from which it draws, its users and basic methods of financial analysis. Financial analysis of Eutit s.r.o. is based on analysis of absolute indicators, analysis of net working capital and ratio analysis. Parts of ratio analysis are indicators of profitability, activity, liquidity, indebtedness and labor productivity indicators. In the thesis there are also used widely used aggregates, i.e. the Altman Z-score and index IN 05. For the practical part have been used financial statements in period 2008-2012 and other internal materials. Based on the financial analysis is in the end of thesis developed a comprehensive assessment of the financial situation of the company and suggests recommendations for improvement in its economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku_Martin Vrba_2013.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaM_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaM_OP.PDFPosudek oponenta práce548,86 kBAdobe PDFView/Open
BP_vrbaM.PDFPrůběh obhajoby práce186,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.