Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Další názvy: The evaluation of economic situation of the business organization
Autoři: Vrba, Martin
Vedoucí práce/školitel: Leicherová, Veronika
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8459
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;analýza poměrových ukazatelů
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;ratio analysis
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zhodnotit ekonomickou situaci podniku Eutit s.r.o. pomocí nástrojů finanční analýzy. V práci jsou uvedeny základní informace o podniku, dále je popsána finanční analýza, zdroje, ze kterých čerpá, její uživatelé a základní metody finanční analýzy. Finanční analýza podniku Eutit s.r.o. je provedena pomocí analýzy absolutních ukazatelů, analýzy čistého pracovního kapitálu a poměrových ukazatelů. Součástí poměrové analýzy jsou ukazatele rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti a produktivity práce. V bakalářské práci jsou taktéž užity nejpoužívanější souhrnné ukazatele, tj. Altmanovo Z-skóre a index IN 05. K vypracování praktické části byly použity účetní výkazy uvedené společnosti za období 2008 - 2012 a další interní materiály. Na základě provedené finanční analýzy je v závěru práce uvedeno komplexní zhodnocení finanční situace společnosti a jsou navržena doporučení pro zlepšení její ekonomické situace.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to evaluate the economic situation of the business organization Eutit s.r.o. using financial analysis tools. The thesis presents basic information about the company, describes financial analysis and there are also information about the sources from which it draws, its users and basic methods of financial analysis. Financial analysis of Eutit s.r.o. is based on analysis of absolute indicators, analysis of net working capital and ratio analysis. Parts of ratio analysis are indicators of profitability, activity, liquidity, indebtedness and labor productivity indicators. In the thesis there are also used widely used aggregates, i.e. the Altman Z-score and index IN 05. For the practical part have been used financial statements in period 2008-2012 and other internal materials. Based on the financial analysis is in the end of thesis developed a comprehensive assessment of the financial situation of the company and suggests recommendations for improvement in its economic situation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku_Martin Vrba_2013.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaM_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaM_OP.PDFPosudek oponenta práce548,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_vrbaM.PDFPrůběh obhajoby práce186,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.