Název: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Další názvy: Economic Assessment of Benefits of Incentive Program in Company
Autoři: Žihlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Vacíková, Jana
Oponent: Dvořáková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8463
Klíčová slova: motivace;motivační program;stimulace
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motivational programme;stimulation
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na posouzení ekonomického přínosu zavedených motivačních faktorů ve společnosti Eurosoftware, s. r. o. a na návrh opatření vedoucí k efektivnějšímu motivačnímu programu. V první části práce je charakterizována společnost Eurosoftware, s. r. o. a její podnikatelské okolí. Další část práce obsahuje charakteristiku současných motivačních faktorů ve společnosti a jejich přínos. Dále jsou popsány úkoly v rámci motivační politiky podniku a motivační program společnosti. Poslední část vyhodnocuje spokojenost (nespokojenost) zaměstnanců společnosti se současným stavem motivování na základě dotazníkového šetření a je navrženo opatření, které by mělo vést k vyšší efektivitě.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is intent on assessing the economic benefits of established motivating factors in company Eurosoftware, s. r. o. and the design of measures leading to more effective motivational program. In the first part is characterize company Eurosoftware, s. r o. and its business area. Another part contains a characteristic of contemporary motivational factors in the company and their contribution. The following describes the tasks within motivational policy and incentive program in the company. Last part assesses satisfaction (dissatisfaction) employees of the current state of motivation on the basis of survey and suggested actions that should lead to greater efficiency.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Zihlova 2013.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova_OP.PDFPosudek oponenta práce388,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_zihlova.PDFPrůběh obhajoby práce195,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.