Title: Ekonomické posouzení přínosů motivačního programu v podniku
Other Titles: Economic Assessment of Benefits of Incentive Program in Company
Authors: Žihlová, Jana
Advisor: Vacíková, Jana
Referee: Dvořáková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8463
Keywords: motivace;motivační program;stimulace
Keywords in different language: motivation;motivational programme;stimulation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na posouzení ekonomického přínosu zavedených motivačních faktorů ve společnosti Eurosoftware, s. r. o. a na návrh opatření vedoucí k efektivnějšímu motivačnímu programu. V první části práce je charakterizována společnost Eurosoftware, s. r. o. a její podnikatelské okolí. Další část práce obsahuje charakteristiku současných motivačních faktorů ve společnosti a jejich přínos. Dále jsou popsány úkoly v rámci motivační politiky podniku a motivační program společnosti. Poslední část vyhodnocuje spokojenost (nespokojenost) zaměstnanců společnosti se současným stavem motivování na základě dotazníkového šetření a je navrženo opatření, které by mělo vést k vyšší efektivitě.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is intent on assessing the economic benefits of established motivating factors in company Eurosoftware, s. r. o. and the design of measures leading to more effective motivational program. In the first part is characterize company Eurosoftware, s. r o. and its business area. Another part contains a characteristic of contemporary motivational factors in the company and their contribution. The following describes the tasks within motivational policy and incentive program in the company. Last part assesses satisfaction (dissatisfaction) employees of the current state of motivation on the basis of survey and suggested actions that should lead to greater efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zihlova 2013.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
BP_zihlova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
BP_zihlova_OP.PDFPosudek oponenta práce388,76 kBAdobe PDFView/Open
BP_zihlova.PDFPrůběh obhajoby práce195,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.