Title: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Other Titles: Assessment of the Financial Health of the Selected Company
Authors: Holubová, Gabriela
Advisor: Mičudová, Kateřina
Referee: Divišová, Pavla
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8478
Keywords: finanční zdraví;finanční analýza;poměrové ukazatele;horizontální a vertikální analýza;ukazatele rentability
Keywords in different language: financial health;financial analysis;ratio coeffiecients;horizontal and vertical analysis;profitability ratios
Abstract: Předložená práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví podniku prostřednictvím provedení finanční analýzy. Cílem této práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti G-MAR PLUS, s. r. o. v období 2007 - 2011. Práce obsahuje pět kapitol a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody finanční analýzy, které jsou následně použity v praktické části při hodnocení podniku. V praktické části je provedena finanční analýza konkrétní společnosti a jsou zde spočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů. Hodnoty vybraných ukazatelů jsou poté porovnány s průměrnými hodnotami v odvětví. Na závěr práce je provedeno zhodnocení ekonomické situace společnosti.
Abstract in different language: Submitted thesis is aimed at assessing the financial health of the company through a financial analysis. The aim of this work is to evaluate the economic situation of the company G-MAR PLUS, s.r.o. in 2007 - 2011. The work contains five chapters and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the basic concepts and methods of financial analysis, which are used in the practical part of the evaluation of the company. In the practical part is performed the financial analysis of a particular company and are calculated the values of the individual indicators. The values of selected indicators are then compared with average values in the industry. In the conclusion of the thesis is performed the appraisal of the economic situation of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Holubova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Holubova v.pdfPosudek vedoucího práce726,08 kBAdobe PDFView/Open
Holubova o.pdfPosudek oponenta práce578,72 kBAdobe PDFView/Open
Holubova ob.pdfPrůběh obhajoby práce353,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.