Název: Posouzení finančního zdraví vybraného podniku
Další názvy: Assessment of the Financial Health of the Selected Company
Autoři: Holubová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Divišová, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8478
Klíčová slova: finanční zdraví;finanční analýza;poměrové ukazatele;horizontální a vertikální analýza;ukazatele rentability
Klíčová slova v dalším jazyce: financial health;financial analysis;ratio coeffiecients;horizontal and vertical analysis;profitability ratios
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví podniku prostřednictvím provedení finanční analýzy. Cílem této práce je zhodnocení ekonomické situace společnosti G-MAR PLUS, s. r. o. v období 2007 - 2011. Práce obsahuje pět kapitol a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody finanční analýzy, které jsou následně použity v praktické části při hodnocení podniku. V praktické části je provedena finanční analýza konkrétní společnosti a jsou zde spočteny hodnoty jednotlivých ukazatelů. Hodnoty vybraných ukazatelů jsou poté porovnány s průměrnými hodnotami v odvětví. Na závěr práce je provedeno zhodnocení ekonomické situace společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Submitted thesis is aimed at assessing the financial health of the company through a financial analysis. The aim of this work is to evaluate the economic situation of the company G-MAR PLUS, s.r.o. in 2007 - 2011. The work contains five chapters and is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the basic concepts and methods of financial analysis, which are used in the practical part of the evaluation of the company. In the practical part is performed the financial analysis of a particular company and are calculated the values of the individual indicators. The values of selected indicators are then compared with average values in the industry. In the conclusion of the thesis is performed the appraisal of the economic situation of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Holubova.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova v.pdfPosudek vedoucího práce726,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova o.pdfPosudek oponenta práce578,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova ob.pdfPrůběh obhajoby práce353,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8478

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.