Název: Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení \nl{}konkurenceschopnosti podniku
Další názvy: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company's Competitiveness
Autoři: Kočková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Jakubíková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8485
Klíčová slova: zákazník;CRM;konkurenceschopnost
Klíčová slova v dalším jazyce: customer;CRM;competitiveness
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá řízením vztahu se zákazníkem a jeho významem pro posílení konkurenceschopnosti podniku ve společnosti Hypoteam. Cíl této bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak si společnost vede oproti konkurenci a jakým způsobem je možné zvýšit konkurenceschopnost podniku. První část práce se zaměřuje na teoretickou část řízení vztahu se zákazníkem. Praktická část se pak věnuje společnosti Hypoteam. V druhé kapitole je společnost představena. Třetí kapitola se věnuje konkurenci společnosti. Ve čtvrté kapitole je popsán systém práce se zákazníkem. Pátá kapitola je věnována dotazníkovému šetření. V poslední šesté kapitole jsou pak podle výsledků dotazníkového šetření vypracovány návrhy na zlepšení CRM ve společnosti Hypoteam.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with customer relationship management and its importance for the strengthen the competitiveness of enterprise in the company Hypoteam. The aim of this work is the questionnaire survey to find out how the company leads compared with competitors and how you can increase competitiveness of the company. The first part focuses into a theoretical part of the customer relationship management. The practical part of the is devoted to the company Hypoteam. In the second chapter, the company introduced. The third chapter is devoted to competitors of the company. The fourth chapter describes the system work with the customer. The fifth chapter is devoted to the questionnaire survey. In the last six chapter then according to survey results, suggestions for improvements CRM in the company's Hypoteam.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPM) / Bachelor´s works (DBM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Kockova.pdfPlný text práce619,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kockova v.pdfPosudek vedoucího práce559,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kockova o.pdfPosudek oponenta práce553,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kockova ob.pdfPrůběh obhajoby práce391,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8485

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.